Nekustamais īpašums

Pakalpojuma nosaukums

Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā

 

Pakalpojuma apraksts

 

Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā) personām, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā”' 5.nodaļā un likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.-30.pantā (nepilsoņi, nerezidenti).

Atbildīgā iestāde

 

Madonas novada pašvaldības Centrālā administrācija

Pakalpojuma saņēmējs

 

fiziskas personas un  juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

 

 

Pakalpojuma apmaksas veids

 

bezmaksas

 

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

klātienē; pasts; e-pasts (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Adrese, uzziņas, konsultācijas

 

Evita Zāle, Juridiskās nodaļas vadītāja. evita.zale@madona.lv, tālrunis – 26486811;64860095, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 315.kab.

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

1. Iesniegums. 2. Darījuma akta kopija (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c. ) 3. Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

 

 

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

 

09.07.1992. likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

20.11.1991.likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

 

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

20 darba dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Pārsūdzēt var viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

Kategorijas

Nekustamais īpašums

   
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »