Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā

   

  Pakalpojuma apraksts

   

  Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā) personām, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā”' 5.nodaļā un likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.-30.pantā (nepilsoņi, nerezidenti).

  Atbildīgā iestāde

   

  Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa

  Pakalpojuma saņēmējs

   

  fiziskas personas un  juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

   

   

  Pakalpojuma apmaksas veids

   

  bezmaksas

   

   

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   

  klātienē; pasts; e-pasts (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

   

  Evita Zāle, Juridiskās nodaļas vadītāja. evita.zale@madona.lv, tālrunis – 26486811;64860095, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 315.kab.

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē; pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   

  1. Iesniegums. 2. Darījuma akta kopija (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c. ) 3. Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

   

   

   

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

   

  09.07.1992. likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

  20.11.1991.likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

   

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  20 darba dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Pārsūdzēt var viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

  Kategorijas

  Pašvaldība

     
  Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »