Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Miršanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par personas miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu

Pakalpojuma saņēmējs:

·   Fiziska persona

·   Privāto tiesību juridiska persona

·   Publisko tiesību juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;

2) pieteicēja personu apliecinošs dokuments;

3) tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts;

4) mirušā personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami).

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 diena

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Atgādinājums:

Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts

Brīdinājums:

Par miršanas civilstāvokļa aktu reģistrācijas termiņu neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pantu iespējams naudas sods līdz 35 EUR

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Citā laikā - iepriekš piezvanot (tālr. +371 6480073, +371 29114065) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas vadītāju)

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »