KARJERAS IZGLĪTĪBA PRAULIENAS PAMATSKOLĀ

 

                                           

Karjeras izglītība Praulienas pamatskolā tika realizēta audzināšanas darbības ietvaros. Līdzīgi kā šobrīd, tika plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, kas palīdzēja bērnus ievirzīt karjeras pasaulē. Šodien varam teikt, ka projekts paver aizvien jaunus apvāršņus, ļauj dziļāk izpētīt profesijas izvēles nosacījumus, apgūt karjeras prasmes. Jāatzīst, ka pirms projekta veidotie pasākumi un aktivitātes sniedza izzinošu materiālu, tiem bija sava loma skolēnu ikdienā un arī nākotnes plānošanā, kaut arī tobrīd nebija līdzfinansējuma.

 

"Aktivitātes Madonas pilsētas vidusskolā"

Profesijas animācijā

4., 5.decembrī  Madonas pilsētas vidusskolas 4.klasēm projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesijas animācijā”.

"Aktivitātes Madonas Valsts ģimnāzijā"


Karjeras attīstības atbalsta organizēšana Madonas Valsts ģimnāzijā (turpmāk MVĢ) notiek kopš dibināšanas 2003.gadā.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu karjeras atbalstu skolēniem, nepieciešams sniegt vispusīgu karjeras informāciju.  Skolas mājas lapā www.madvg.lv visiem interesentiem ir pieejama aktuāla informācija, par ģimnāzijā īstenotajām izglītības programmām. Aktualitāšu sadaļā regulāri tiek publiskota informācija par skolas organizētajiem karjeras izglītības pasākumiem. Skolēniem pieejamas saites uz Nacionālo izglītības iespēju datu bāzes, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras u.c. mājas lapām.

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.   
Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;

2. Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;

3. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;

4. Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

Projektā kā tieši iesaistītās izglītības iestādes, kurās strādās pedagogs karjeras konsultants, darbosies desmit Madonas novada skolas: Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas pilsētas 1.vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Degumnieku pamatskola, Dzelzavas pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Liezēres pamatskola, Praulienas pamatskola. Pārējās vispārējās izglītības iestādes projektā tiks iesaistītas netieši- piedaloties novadā organizētajos karjeras attīstības atbalsta pasākumos.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 22.marta līdz 2020.gada 30.decembrim.

PASĀKUMU PLĀNS (2016./2017.m.g.)

PASĀKUMU PLĀNS (2017./2018.m.g.)

AKTIVITĀTES DEGUMNIEKU PAMATSKOLĀ 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLA (JANVĀRIS-FEBRUĀRIS)
DEGUMNIEKU PAMATSKOLA (FEBRUĀRIS-APRĪLIS)
‌DEGUMNIEKU PAMATSKOLA (MAIJS)

Projektā iesaistīto skolu publikācijas:

Liezēre 
‌Madonas 1. vsk. 

‌                                                    Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »