Izvērtētas labākās Madonas novada izglītības iestāžu pedagogu metodiskās izstrādnes

iesūtīts: 2019.03.11 09:21
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa 2019.gada 15.martā ikvienu interesentu aicināja uz Pedagogu metodiskā darba konferenci “Jaunas mācīšanas pieejas nepieciešamība” Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā.

Konference iesākās ar labāko metodisko izstrādņu prezentācijām.

Kopumā šogad žūrijai bija jāizvērtē labākās 10 no izvirzītajām 15 metodiskajām izstrādnēm, kas žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Caunei (Madona), Irēnai Šaicānei (Balvi), Maigai Pickai (Ērgļi), Lolitai Kostjukovai (LU Madonas filiāle), Irinai Laurenovai (Jēkabpils), patiesi nebija viegls darbs, jo ikviens darbs izcēlās ar īpaši radošu, oriģinālu pieeju, ar jaunām atziņām, katra izstrādne bija vērtējam kā kvalitatīva un savstarpējo pieredzes apmaiņu veicinoša.

Labākās metodiskās izstrādnes:

1. Anita Vabule – Madonas Valsts ģimnāzija – “Pētnieciski praktisks darbs matemātikā 8.klasē, apgūstot tēmu “Laukumi un tilpumi”.

Darbā akcentēta matemātikas kā individuālas īpašības attīstīšana, saistoša un aizraujoša mācību vielas apguve. Darba gaitā tapušais Auseklītis bija lieliska platforma dažādu mācību uzdevumu veikšanai un apgūšanai. Žūrijas vērtējumā iegūta augstākā atzinība un attiecīgi 1.vieta. Jāpiemin, ka 2017.gadā Anitas Vabules darbs "QR koda pielietojums matemātikas mācīšanā  7.-9.klasēs" ieguva 2.vietu un arī skatītāju simpātijas balvu.

2. Agnese Liepiņa, Solita Medene, Kristīne Lukaševica – Madonas Valsts ģimnāzija – “Mazās pētnieku skolas starpdisciplināru nodarbību cikls “Aplis”.

Darbā akcentēta skolēnu prasme mācīties darot, izmantots “aplis” kā vienojošais elements visās nodarbības – gan matemātiskās (mērīšanas, risināšanas, aprēķināšana) darbībās, gan latviešu valodas-literatūras uzdevumos (salīdzinot latviešu un grieķu alfabētus, gan sacerot dzejoli par sevi). Galvenā atziņa – arī dzīvē ir lietas, kas atkārtojas vai norit zināmā secīgumā. Žūrijas vērtējumā iegūta 2.vieta.

3. Ilze Strode – Praulienas pamatskola – "Pašvērtējuma un atgriezeniskās saites kā nozīmīgu lietpratības komponentu izmantošanas iespējas karjeras izglītībā.”

Darba akcentēta karjeras izglītības nozīme, tās integrēšana izglītības procesā, audzināšanas darbā. Ir ļoti svarīgi dzīves pamatprasmes apgūt jau skolā, ir jāpalīdz izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu. Žūrijas vērtējumā iegūta 3.vieta.

4. Regīna Paegle – Liezēres pamatskola – “Izaugsmes ceļš kopā ar tikuma pulksteni.”

Darbā akcentēta tikumiskā audzināšana caur stāstiem, dievišķām rotaļām, caur sirdsapziņu un klusuma vingrinājumiem, iemācot skolēniem, ka laiks ir dzīve un dzīve glabājas sirdī. Žūrijas vērtējumā iegūta 3.vieta. Šis darbs saņēma arī īpašu trofeju “pūci” kā “Veiksmīgā izstrādne skatītāju vērtējumā”.

Saskaņā ar skates nolikumu tika piešķirtas arī naudas balvas - 3.vietai - 60 EUR, 2.vietai - 90 EUR, 1.vietai – 120 EUR.


Pateicības par ļoti labi paveiktiem darbiem saņēma:

1. Lilija Mozga – Madonas pilsētas vidusskola – “Mācību stunda Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei “Brīvības pieminekļi un pieminekļi Latvijas brīvības cīnītājiem””.

Darbā akcentēta patriotisma jūtu veidošana un nostiprināšana jauniešos, ietverot gan darbu grupās, gan mūsdienu izglītošanā tik nepieciešamo medijpratību – informācijas meklēšanu, izmantojot mobilās ierīces.

2. Anita Tropa – Madonas Valsts ģimnāzija – “Latviskās dzīvesziņas konkursi O.Kalpaka atceres pasākumos.”

Darbā akcentēta jauniešu pilsoniskā audzināšana, savas piederības sajūtas pilsētai, novadam, valstij stiprināšana caur piedalīšanos un līdzdarbošanos latviskās dzīvesziņas konkurss.

3. Evita Paegle, Una Arama – Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības “Saulīte” – “Peldēšanas prasmju apguves metodika Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””.

Darbā akcentēta vingrošanas ūdenī un peldēšanas veselīgums, to piemērotība ikvienam bērnam, jebkuram spēju un iespēju līmenim, arī tiem, kam ir kādas veselības problēmas. Bērnu lielākais prieks nodarbībās - veselības kūres – tvaika pirtiņas un burbuļbaseina apmeklējums.

4. Laura Strode-Brakovska – Madonas pilsētas vidusskola – “Medijpratības veicināšana dabaszinībās vidusskolā un informātikā.”

Darbā akcentēta digitālā un mediju kompetence, kā arī kritiskās domāšanas attīstība, uzsvaru liekot uz skolēnu zināšanu  un prasmju veidošanu sava privātuma nosargāšanai un drošībai virtuālajā vidē.

5. Ilona Kalniņa – Lubānas vidusskola – “Caurviju prasmes un attīstoša atgriezeniskā saite ķīmijas stundās.”

Darbā akcentēti labās prakses piemēri, veicinot caurviju prasmju - pašsizzinas un pašvadības, domāšanas un radošuma attīstību. Ķīmijas apguve savādākā, radošākā veidā, izmantojot, piemēram, latviešu folkloru, mīklas un veselības tēmu.

6. Aldona Gudrīte, Dace Zepa, Linda Āboliņa – Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumdārzs” – “Rudens svētki.”

Darbā akcentēta pozitīvo emociju veidošana starp bērniem un vecākiem, iespēja aktīvi iesaistīties svētku norisē, to sagatavošanā - rudens rotu gatavošanu, telpu noformēšanā. Šī prezentācija ikvienu klātesošo pārsteidza un iepriecināja ar teatrālu un atraktīvu iesaistīšanos, kas rezultējās ar žūrijas veicināšanas balvas piešķiršanu – 60 EUR apmērā.Pēc prezentācijām sekoja pedagogiem noderīga, izglītojoša un iedvesmojoša lekcija “Mūsdienīga mācību stunda. Akcentu maiņa izglītībā un jaunas mācīšanas pieejas nepieciešamība lietpratībā balstītā izglītībā” (Mūžizglītības centra “Vitae” lektore Iveta Dziedātāja).

Konferences noslēgumā, metodisko izstrādņu skates dalībnieku un uzvarētāju apbalvošanas laikā sirsnīga pateicība tika izteikta ikvienam konferences dalībniekam, metodisko darbu autoram, metodisko apvienību vadītājiem, kā arī žūrijai.


VĒLAM RADOŠU UN AKTĪVĀKU LABĀS PRAKSES POPULARIZĒŠANU ARĪ TURPMĀK!

 

Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »