Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija

Pakalpojuma saņēmējs:

·     Fiziska persona

·     Privāto tiesību juridiska persona

·     Publisko tiesību juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

·  MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)     personas apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 

2)     iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;

3)     reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli; 

4)     dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;

5)     kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

10 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

o Valsts nodeva par reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu -  EUR 7

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »