Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

Pakalpojuma saņēmējs:

·  Privāto tiesību juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

·   Klātiene - baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

·   Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļai atsūta paziņojumu par noslēgto laulību pa pastu

Pakalpojuma saņemšanas veids:

·   Klātiene - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

·   Korespondence - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 darba dienas laikā no paziņojuma saņemšanas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Atgādinājums:

Par noslēgto laulību garīdzniekam jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā

Brīdinājums:

Par ziņu neiesūtīšanu dzimtsarakstu nodaļai garīdznieku var saukt pie administratīvās atbildības

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

3.līmenis (kvalificēti apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »