SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS; ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ

iesūtīts: 2017.08.29 14:19
Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpē mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Pakalpojuma samaksa

Pēc sociālā darbinieka vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem izvērtējuma tiek noteikts personas aprūpes līmenis un tam atbilstošs līdzdalības maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem:

 • I aprūpes līmenis – 11,00 €
 • II aprūpes līmenis – 15,00 €
 • III aprūpes līmenis – 21,00 €
 • IV aprūpes līmenis – 25,00 €
Domes lēmums Nr.731 (prot.Nr.25 19.11.2013.)

No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā 100% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu atzinis par trūcīgu, un 50% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par maznodrošinātu, ja klientam nav maksātspējīgu apgādnieku.

Kas ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā?

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (pansionātā) – sociālā institūcija, kas nodrošina personai pensijas vecumā, personām ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personākura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Pakalpojuma samaksa
 • ‌Pilngadīgai personai, kura ir pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma saņemšanas, rīcībai paliek 10% no šīs personas pensijas.
 • Gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas mēneša summa ir lielāka par personas pensiju vai valsts nodrošinājuma pabalstu, tad šo starpību sedz personas likumīgie apgādnieki.
 • Ja personai nav likumīgo apgādnieku vai tiem ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, tad starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas noteiktu mēneša summu par pakalpojuma saņemšanu apmaksā pašvaldība.


Kur vērsties, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

 • Rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu.
 • Iztikas līdzekļu deklarāciju (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus).
 • Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u).
 • Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem.
 • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopijuja sociālo pakalpojumu vēlassaņemt persona ar invaliditāti.

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.Informācija

Konkrētāku informāciju Jūs varat saņemt un vērsties:

Madonas novada

pašvaldības

Sociālajā dienestā

Parka ielā 4, Madonā

Vadītāja vietniece

Anita Dagnija Gļaudāne

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 9:00-12:00;

13:00-17:00,

trešdien no 9:00-12:00 

64807296; 27875086

e-pasts: anita.glaudane@madona.lv


vai pēc dzīvesvietas pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka:

Aronas pagastā,

Melioratoru ielā 3, Kusa

Sociālā darbiniece

Lolita Tipaine

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 8:00-12:00;

12:30-16:30

trešdien no 12:30-16:30

27868196

e-pasts: lolita.tipaine@madona.lv

Barkavas pagastā,

Brīvības ielā 9, Barkava

Sociālā darbiniece

Biruta Radžēle

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 8:00-12:00;

13:00-17:00

trešdien no 13:00-18:00

26105030

e-pasts: biruta.radzele@madona.lv

Bērzaunes pagastā

Aronas ielā 1,

Sauleskalns
Sociālā darbiniece

‌Ilze Kanča
Pieņemšanas laiks:

pirmdien 9:00- 14:00


‌ceturtdien 9:00-18:00


‌20238582

e-pasts: ‌ilze.kanca@madona.lv

Dzelzavas pagastā,

Kļavu ielā 4, Dzelzava

Sociālā darbiniece

Elvīra Agarelova

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 8:00-12:0013:00-17:00

22026586

e-pasts: elvira.agarelova@madona.lv

Lazdonas pagastā,

Meža ielā 2, Lazdona

Sociālā darbiniece

Ārija Ikauniece

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 9:00-12:00; 

3:00-17:00

otrdien no 9:00-12:00;

13:00-17:00

22045967

e-pasts: arija.ikauniece@madona.lv

Liezēres pagastā,

Ozolkalns, Liezēre

Sociālā darbiniece

Ilze Jansiņa

Pieņemšanas laiks:

pirmdien 8:30-12:30;

13:00-17:00

20240013

e-pasts: ilze.jansina@madona.lv

Kalsnavas pagastā,

Pārupes ielā 2,

Kalsnava

Sociālā darbiniece

Ilona Vagoliņa

Pieņemšanas laiks: 

‌pirmdien 8:00-

13:0014:00-17:00 tre

šdien no 8:00-13:00

26694018

e-pasts: ilona.vagolina@madona.lv

Ļaudonas pagastā,

Dzirnavu ielā 2,

Ļaudonā

Sociālā darbiniece

Aija Zablocka

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 9:00-12:00;‌14

:00-17:00 trešdien no 13:00-17:00

20255619

e-pasts: aija.zablocka@madona.lv

Mārcienas pagastā,

Jaunā ielā 3, Mārciena

Sociālā darbiniece

Ināra Vaniņa

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 9:00-13:00;

14:00-17:00 

trešdien 14:00-18:00

20234960

e-pasts: inara.vanina@madona.lv

Mētrienas pagastā,

„Mētras”, Mētriena

Sociālā darbiniece

Rita Šuvcāne

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 9:00-14:00, 

trešdien no 9:00-14:00

20232979

e-pasts: rita.suvcane@madona.lv

Ošupes pagastā,

Skolas ielā 4,

Degumnieki

Sociālā darbinieka

pienākumu izpildītāja

Irina Zajceva

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 8:00-12:00;

13:00-17:00

‌trešdien no 08:00-12:00

26474839

e-pasts: irina.zaiceva@madona.lv

Praulienas pagastā,

Kalna ielā 2, Prauliena

Sociālā darbiniece

Ināra Miška

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 8:00-13:00;

14:00-16:00 trešdien no 8:00-13:00;1

4:00-16:00

22021832

e-pasts: inara.miska@madona.lv

Sarkaņu pagastā,

Biksēre,

Sarkaņu pagasts

Sociālā darbiniece

Staņislava Pommere

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 9:00-13:00;

otrdien no 13:00-18:00

26135128

e-pasts: pommere@madona.lv

Vestienas pagastā,

Vestiena

Sociālā darbiniece

Alla Piņķe

Pieņemšanas laiks:

pirmdien no 8:00-12:00;

12:30-16:00 

26471670

e-pasts: alla.pinke@madona.lv


Informācija sagatavota, pamatojoties uz: LR MK 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, LR MK 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība , kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” un Madonas novada pašvaldības 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »