PAŠVALDĪBA SKAIDRO 5. Apstiprināts Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžets.

iesūtīts: 2018.02.21 12:15
Vērtējot un analizējot katru pašvaldības darbības nozari un nepieciešamo atbalstu, 2018.gada domes 16.janvāra sēdē pieņemts 2018.gada budžets. Tā pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu, - 1 167 026 eiro.

Veidojot šā gada budžetu, noritēja plašāka diskusija ar pagastu pārvalžu un iestāžu vadītājiem. Budžeta apspriešanā tika iesaistīts liels skaits cilvēku un rasti vairāki jauni risinājumi. 2018. gada pašvaldības budžetu varētu raksturot kā štatu reformas un saimnieciskās darbības pārstrukturēšanas budžetu, kas arī atspoguļojas budžeta skaitļos.

Domes lēmums par minētajām izmaiņām paredz sistēmisku pārveidi pašvaldības iestāžu (skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, kultūras namu u. c.) saimnieciskās darbības un teritorijas uzturēšanas darbu nodrošināšanā. Šo grozījumu rezultātā pašvaldībā tiek veidota kārtība, kurā iepriekš minētās funkcijas nodrošinās attiecīgās pagastu pārvaldes vai Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas nodaļa ar tajās koncentrētiem, no iestādēm pārņemtiem tehniskajiem darbiniekiem un tehniskajiem resursiem. Tiek mainīts princips, kurā saimnieciskie darbinieki ir atsevišķu iestāžu darbinieki. Attiecīgo īpašumu uzturēšanas nodaļu darbu kontrolē pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvaldnieks Madonā. Kā būtiskākie ieguvumi tiek minēta darba efektivizēšana un kvalitātes paaugstināšana, līdzekļu ietaupīšana (2018. gadā šāda pārstrukturizācija novada budžetā ļauj ieaupīt nepilnus 100 000 eiro), kas ilgtermiņā ļaus labāk algot darbiniekus. Ir veikta arī nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas centralizācija, kas ļaus efektīvāk veikt šo pakalpojumu novadā kopumā.

Izstrādājot budžetu, pamatīgi tika vērtēta un analizēta katra joma un pašvaldības darbības nozare, ievērtējot atbalstu dažādām aktivitātēm gan uzņēmējdarbības atbalstā, gan kultūrā, sportā un izglītībā, gan sociālajā jomā, kuras attīstībā Madonas novada pašvaldība tuvākajos gados plāno veikt rūpīgu darbu, dažādojot sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām. Finansējums ieplānots arī valsts simtgades pasākumiem, Dziesmu un deju svētkiem Rīgā un aktivitātēm, kas saistītas ar Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusu Madonas novadam 2018.gadā. Budžetā ietverts izmaksu palielinājums sociālajam pakalpojumam “aprūpe mājās” vientuļajiem iedzīvotājiem, tāpat, lai atbalstītu novada augsta līmeņa sportistu dalību starptautiskās sacensībās, palielināts finansējums sadaļā “atbalsts augsta līmeņa sportistiem”, kā arī dažādas citas aktivitātes.   


Detalizēts budžeta izklāsts

Madonas novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu  par budžetu un finanšu  vadību, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”, MK noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šiem likumiem.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Pamatbudžets

Novada pamatbudžets 2018.gadam ieņēmumos un izdevumos apstiprināts 23 030 975 eiro. Salīdzinot ar 2017.gada sākumu,  pieaugums 1 167 026.00 eiro. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2 654 530 eiro, palielinājums salīdzinot ar 2017.gada sākumu 143 123 eiro. 

Budžeta veidošanas principi ir palikuši tādi paši kā  iepriekšējā gadā – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amatu vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu un PII audzēkņu ēdināšanai.

Plānots trūkstošais finansējums pedagogu atalgojumiem gan mūzikas, mākslas skolu, Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumiem, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem ko nav piešķīrusi valsts, kopā 8 mēnešiem 274 230 eiro.

Visiem skolēniem no 1. līdz 12.klasei paredzētas brīvpusdienas (0.71 eiro dienā 5.-12. klašu skolēniem no pašvaldības budžeta produktu iegādei, kopā 168 736 eiro, 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai būs finansējums no valsts budžeta.

Plānots finansējums  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai produktu iegādei 0.57 eiro par vienu apmeklējuma dienu no pašvaldības budžeta un 0.75 eiro no vecāku iemaksām, 1.pusgadam PII audzēkņu ēdināšanai paredzēti 143 431 eiro.

Paredzēts apmaksāt skolēnu braucienus uz izglītības iestādēm.

Tradicionāli kopš novada izveidošanas konkrētu pagastu teritoriju ienākumus, kas iegūti, pārdodot nekustamos īpašumus, mežus u.c., atgriežam šajā teritorijā.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi  - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 12 790 497 eiro, jeb 56% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 11 556 446 eiro. Salīdzinot ar pagājušo gada sākumu, tas ir par  562 596 eiro  vairāk  Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 50 % no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 1 199 341  eiro jeb par  31 165 eiro vairāk kā 2017.gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu  nodokļa plānoti 34 700 eiro.

Nenodokļu ieņēmumi

2018.gada  Madonas novada budžetā  nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt 35 883 eiro apmērā, tajā skaitā,  valsts un pašvaldību nodevas 2018.gadā plānots saņemt 25 573 eiro, naudas sodus  un sankcijas 2 400 eiro, pārējos nenodokļu ieņēmumi 7 910 eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti 1 047 277 eiro apmērā, vai 5% no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā  liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 9 157 318 eiro jeb 40% no ieņēmumu kopapjoma.

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšana.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašvaldību finansiālās darbības aizsardzību.   

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar izlīdzināšanas fonda starpniecību.

Madonas novada pašvaldība 2018.gadā saņems dotāciju no PFIF 4 314 279 eiro un papildus dotāciju pašvaldībām 19.6% no valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumiem nodrošināšanai 182 376 eiro.

Valsts budžeta mērķdotācija Dzelzavas internātpamatskolai plānota 472 168 eiro, pamatizglītības, vispārējās vidējās  izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  2 321 120 eiro, mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma apmācībai 284 928 eiro. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” pielikumiem ieplānotas laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

Pašvaldība 2018.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem 8 540 eiro, mērķdotāciju asistentu pakalpojumiem 70 100 eiro, māksliniecisko kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 26 910 eiro, mērķdotāciju literatūras/mācību līdzekļu iegādei 51 713 eiro. Bez tam 2018.gadā saņemsim valsts budžeta līdzekļus Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes “Smeceres sils” attīstības projekta īstenošanai 500 000 eiro.

Saskaņā ar  pašvaldības noslēgtajiem  līgumiem  ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2018.gadam piešķir  valsts budžeta pieejamo finansējumu 28 556 eiro pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mākslas programmai un 206 940 eiro mūzikas programmai.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, ministrija piešķir pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu 246 368 eiro, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 2018.gadā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības un  sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai plānoti 310 700 eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, kam tiks saņemts finansējums 120 600 eiro.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas, salīdzinot ar 2016.gada sākumu: 

1. palielinājušies prognozētie ieņēmumi no

  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 562 596 eiro;
  • nekustamā īpašuma nodokļa par 31 165 eiro;
  • mērķdotācijām no valsts budžeta 422 244 eiro;
  • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 245 424 eiro;
  • ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem par 30 734 eiro;
2. samazinājušiesplānotie ieņēmumi no
  • nenodokļu ieņēmumiem par 57 eiro;
  • transfertiem no citām pašvaldībām 124 300 eiro.

Izdevumi

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai paredzēts finansējums 2 677 631 eiro apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu nomaksa 58 292 eiro, kredītu apkalpošanas maksu samaksai 56 791 eiro. Aizņēmumi nepieciešami ES struktūrfondu projektu realizācijai.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums 2 478 eiro apmērā.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums 130 874 eiro apmērā.  Šajos izdevumos ietilpst finansējums vispārējiem nodarbinātības pasākumiem, lauksaimniecībai, tūrismam. Lai  atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,  noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts 3 690 279 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 16%. Šajos izdevumos ietilpst  finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei. Investīciju projektu realizācijai no atlikuma uz gada sākumu tiks novirzīti papildus līdzekļi.

Veselībai paredzēti 109 961 eiro. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti 2 868 821 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 12%. Līdzekļi paredzēti kultūras  un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti 9 896 334 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 43%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un  mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Bez tam ar budžeta grozījumiem papildus tiks piešķirti līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai otrajā pusgadā un  izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem no septembra līdz decembrim.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 2 652 745 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 12%. Tajā skaitā 630 000 eiro ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi. 

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummu atmaksai) paredzēti 1 001 852 eiro.

59 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 13 597 791 eiro paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumiem no septembra), 1 826 479 eiro paredzēts izlietot komunālo pakalpojumu apmaksai, degvielas un kurināmā iegādei, 456 532 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti produktu iegādei 5. – 12.klašu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai (ieskaitot rezervi 2.pusgadam), 172 816 eiro paredzēti skolēnu pārvadājumiem.

Speciālā budžeta ieņēmumi

2018.gada speciālais budžets ieņēmumos plānots 1 082 808 eiro apmērā.

Saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldība 2018.gadā saņems mērķdotāciju  autoceļiem (ielām) 989 463 eiro. Salīdzinot ar 2017.gadu, pieaugums 27 943 eiro. Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījums starp Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm tiek aprēķināts atbilstoši  apstiprinātajai Autoceļu fonda sadales kārtībai. Pagastu pārvaldes šos līdzekļu saņems proporcionāli attiecīgās pagasta pārvaldes teritorijā reģistrēto tehniskā kārtībā esošo  transportlīdzekļu skaitam, esošajiem ielu brauktuvju  un tiltu laukumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 93 345 eiro.

Naudas līdzekļu un  noguldījumu atlikums gada sākumā ir 623 803 eiro.

Speciālā budžeta izdevumi

2018.gada  speciālā budžeta izdevumi kopā ar finansēšanu plānoti 989 463 eiro apmērā.

Tajā skaitā  251 755 eiro apmērā tiks  atmaksātas Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla izbūves un rekonstrukcijas projektu finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas. Lai saglabātu autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto finansējumu pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas autoceļiem (ielām) apjomā, šī summa tiek kompensēta no pašvaldības pamatbudžeta. Pārējais pieejamais finansējums tiks izlietots  teritoriju (ielu un ceļu) apsaimniekošanai. Pārsvarā tas ir ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai – bedrīšu remontiem, sniega tīrīšanai.

Līdzekļi no saņemtā dabas resursu nodokļa tiks lietoti vides aizsardzībai saskaņā ar  turpmāk  pieņemtajiem domes lēmumiem.

Turpmākajos divos gados tiks strādāts pie saimniecisko izdevumu pārskatīšanas un izmaksu efektivizācijas, tajā skaitā atalgojumu līmeņu sabalansēšanas visās novada pašvaldības iestādēs. Palielinoties ES struktūrfondu projektu skaitam, kurus pašvaldība realizēs šajā plānošanas periodā (2014.-2020.gads), plānojam tos līdzfinansēt, ņemot kredītus Valsts Kasē, kas atstās iespaidu uz pamatbudžeta izdevumiem kredītu maksājumu apkalpošanā. Sekojot līdzi izglītības reformām valstī kopumā un tām sekojošiem mērķdotāciju maksājumiem pašvaldības budžetā pedagogu algām, iespēju robežās līdzfinansēsim no pašvaldības budžeta mazo lauku skolu pedagogu algu maksājumus, saglabājot pamatprincipu novadā: “Pirmsskola un sākumskola maksimāli tuvu bērna dzīvesvietai”.


Citi PAŠVALDĪBA SKAIDRO raksti.

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa                             

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »