Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Vārda, uzvārda maiņa

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu

Pakalpojuma saņēmējs:

·  Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)     personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2)     iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;

3)     nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;

4)     fotogrāfija 4,5x3,5 cm - jāiesniedz oriģināls;

5)     kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

o Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu - EUR 71,14 (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)

Maksājuma veikšanas iespējas:

• pārskaitījums;

• dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »