Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.


Saistošie noteikumi Nr.2.


"Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā‌"


Trūcīga persona (ģimene) - 128,06 EUR
Maznodrošināta persona- 200 EUR


Statistika

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »