Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.Saistošie noteikumi Nr.2.


2018. gada 17. janvārī stājušies spēkā grozījumi 2010.gada 27.janvāra Madonas novada saistošajos noteikumos Nr.2 "Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā‌":

Madonas novada pašvaldība piešķir vienreizēju materiālo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 200 euro apmērā.

  • Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, un, ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Madonas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir paredzēts preču iegādei jaundzimušā vajadzībām.
  • Materiālais pabalsts pieprasāms mēneša laikā no bērna dzimšanas dienas.
  • Iesniegumu par pabalstu, norādot bankas konta Nr. uz kuru veikt pārskaitījumu var iesniegt Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Raiņa ielā 12, Madonā, T: 64860073
  • Materiālo pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājiem uz norādīto kontu mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas brīža.

Trūcīga persona (ģimene) - 128,06 EUR
Maznodrošināta persona- 200 EUR


Statistika

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »