MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2019. gada 22. oktobrī
Ievietots: 28/10/2019 plkst. 14:41
Labots: 28/10/2019 plkst. 14:59
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1469Par finansējuma piešķiršanu Madonas pūtēju orķestra jubilejas koncerta video ieraksta veikšanaiAgris Lungevičs
2470Par finansējuma piešķiršanu Madonas kultūras nama apskaņošanas iekārtu iegādeiAgris Lungevičs
3472Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārziņš Nr.66”, Praulienas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
4474Par finansējuma piešķiršanu Ukrainas bērnu uzņemšanai ĻaudonāAgris Lungevičs
5476Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Liepa 2’’, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
6477Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Skaidas – Stūrmežs – Kārklaiņi posma Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
7478Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Lāči – Jāņukalns posma Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
8479Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā “7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projekta iesniegumu “Autoceļa Grandupes – Bučauska posma Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
9481Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ritentiņš” projekta “Domu citāti” īstenošanaiAgris Lungevičs
10482Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ābele” projekta “Aušanas prasmju apgūšana Mētrienā” īstenošanaiAgris Lungevičs
11483Par grozījumiem 25.04.2019. lēmumā Nr.166 “Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta "Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveide Madonas novada Ošupes pagastā" Ident. Nr. 18-05-AL23-A019.2107-000001 īstenošanai”Agris Lungevičs
12484Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pie Kraujas” projekta “Mitrāju centra izveide dabas liegums Agris Lungevičs
13485Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Gaiziņi” Bērzaunes pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
14486Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Graviņu Indriķi” Praulienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
15487Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Pavāri” Dzelzavas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
16488Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Silieši” Mārcienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
17489Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Valsts mežs” Lazdonas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
18490Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma “Bitnieki”, Sarkaņu pagastsAgris Lungevičs
19491Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma Saules ielā 63, MadonāAgris Lungevičs
20492Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 18Agris Lungevičs
21493Par dzīvokļa īpašuma Priežu iela 13-14, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAgris Lungevičs
22494Par patapinājuma līguma pagarināšanu ar biedrību “ARONAS PĪLĀDZIS”Agris Lungevičs
23495Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamIvars Miķelsons
24496Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Agris Lungevičs
25499Par finansējuma piešķiršanu pedagogu apmaksu segšanaiAgris Lungevičs
26500Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 28.02.2018. lēmumā Nr.85 “Par Madonas novada pagasta pārvalžu nolikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 3, 46.p.)Agris Lungevičs