Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu ar adresi Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7062 011 0322). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7062 011 0322) ar kopējo platību 0,1345 ha un bērnudārza ēkas 316,9 m² platībā.
iesūtīts: 07.01.2020lasīt tālāk »

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Kārkli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu “’Kārkli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 008 0106). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7046 008 0106) ar kopējo platību 6486 m². Izsoles sākotnējā cena – EUR 1800,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- EUR 180,00.
iesūtīts: 07.01.2020lasīt tālāk »

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Ķīvītes”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu “’Ķīvītes”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 005 0452). Izsole tiek rīkota ar pretendentu atlasi – izsolē drīkst piedalīties zemes starpgabalam pieguļošo zemes vienību īpašnieki.
iesūtīts: 07.01.2020lasīt tālāk »

Paziņojums par telpu Gaujas ielā 13, Madonā nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības telpu Gaujas ielā 13, Madonā nomas tiesības. Telpas atrodas Madonas novada pilsētas Sporta centra 2.stāvā 80,2kv.m platībā, telpas tiek nodotas nomai ar lietošanas mērķi – ēdināšanas pakalpojuma sniegšana. Nomas līguma darbības termiņš – 3 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 2,17 (divieuro 17 centi) mēnesī par 1 kv.m. Papildus noteiktajai nomas maksai tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis EUR 0,10.
iesūtīts: 01.10.2019lasīt tālāk »

Par nekustamā īpašuma izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 14.12.2018lasīt tālāk »
   1 2 3 4 5   
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »