MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS - 2019

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Madonas novada pašvaldība izsludina Madonas novada pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu - 2019.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 17.maijs, plkst.14.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 25.06.2019.

Projekta īstenošanas termiņš no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019.gada augustā. 

Nolikums

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Madonas novada pašvaldībā

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Jēkabpils Agrobiznnesa koledžas Barkavas struktūrvienībā

Projekta iesnieguma veidlapa

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”


Informatīvie materiāli:
 

Interesentus, kas vēlas sagatavot projektu pieteikumus, aicinām uz Informatīvo semināru 30.04.2019. plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē.


Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Kontaktpersona: Vivita Vecozola 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

tālr.: 64860071

e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »