Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams  aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu

Pakalpojuma saņēmējs:

·       Fiziska persona

·       Privāto tiesību juridiska persona

·       Publisko tiesību juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Dzimšanas fakta reģistrēšanai:

1)   ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls;

2)   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls);

3)   vecāku laulības apliecības oriģināls (bērnu dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem);

Paternitātes atzīšanai: 

1)    paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls;

2)    bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;

3)    spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāuzrāda oriģināls;

4)    vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;

5)    ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 diena

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Atgādinājums:

Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai

Brīdinājums:

Par dzimšanas civilstāvokļa aktu reģistrācijas termiņu neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pantu iespējams naudas sods līdz 35 EUR

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »