Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru)

Pakalpojuma saņēmējs:

·     Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

·  MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)     iesniegums;

2)     personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu);

3)     pilnvarotajai personai - pilnvara

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

·  Klātiene - iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru)

·  Korespondence - iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu

·  Portāls - var pieprasīt portālos www.e-pakalpojumi.lv     www.latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - laulības, dzimšanas un miršanas apliecību persona saņem klātienē dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts  nodevas samaksas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

o  24.09.2013. MK noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"  EUR 7,00

Maksājuma veikšanas iespējas:

• pārskaitījums;

• dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

Administratīvais process:

Ir

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »