“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā ” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006”

Projekta ieviesējs

SIA „KUSAS NAMI”

Reģ. Nr.45403013440

Melioratoru iela 3, Kusa,Aronas pagasts, Madonas novads, LV 4847

tel.64825175

Projekta realizācijas termiņš

04.10.2011.-03.10.2013..

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta apraksts

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

 Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai  (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)

 1946,5 m un 190 m ūdensvada rekonstrukcija;

 24,5 m ūdensvada jaunbūve;

 1 gab. urbuma izbūve;

 ŪAS IZBŪVE, hidrofora un dīzeļģeneratora uzstādīšanu .

 Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana, notekūdeņu izplūdes vietas izmaiņa uz mazāk jutīgu ūdensobjektu u.c.)

1387,5 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija;

1 gab. NAI rekonstrukcija.
850 m pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
90 m kanalizācijas tīklu paplašināšana

 Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana, sistēmu uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, investīcijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai u.c.)

90 m kanalizācijas tīklu paplašināšana;
24,5 m ūdensapgādes tīklu paplašinšana.

Finansējums

Projekta kopējās izmksas – 357125,46 LVL

Attiecināmās izmaksas – 292725,78 LVL

ERAF finansējums 85% - 248816,91 LVL

Projekta ieviešanas gaita

04.10.2011. ir noslēgts līgums ar CFLA par projekta ieviešanu.

Uz 01.12. 2012.

1. veikta Tehniskā projekta izstrāde – SIA “Ekolat”.
2. Veikti būvdarbi, tos veica SIA "Halle B"; būvuzraudzību veica  SIA "Sistēmeksperts" un autoruzraudzību veica SIA "Ekolat"

Pēc visa projekta realizācijas kopējās izmaksas nepārsniedz projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 292725.78Ls. Ietaupījuma realizācijas ietvaros iespējams palielināt rekonstruējamo tīklu apjomu. 

27.11.2012. iepirkumu komisija veicot tirgus izpēti, nolemj uzaicināt SIA "Ekolat" slēgt līgumu par projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu par summu LS 2100,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
 Papildus darbiem tiek noslēgti līgumi:
28.11.2012. nslēgts līgums ar SIA  "Ekolat" par tehniskā izstrādi un autoruzraudzību.
15.05.2013.g. noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIa "Sistēmeksperts"
03.06.2013. noslēgts līgums par būvniecību ar SIA "Halle B"


 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »