Sociālais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Aprūpe mājās

Pakalpojuma apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina Sociālais dienests sadarbība ar Latvijas Samariešu apvienību. Aprūpi mājās var saņemt:  personas , kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, , kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Madonas novadā .

Pārsūdzības iespējas: 

  •  Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Madonas novada domē.
  • Madonas  novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Madonas  novada  pašvaldības Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

 

 Pēc sociālā darbinieka vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem Izvērtējama, tiek noteikts personas aprūpes līmenis un tam atbilstošs līdzdalības maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem .

1. aprūpes līmenis – 11 EURO, mēnesī

2. aprūpes līmenis- 15,00 EURO, mēnesī

3. aprūpes līmenis, -21,00EURO, mēnesī

4. aprūpes līmenis,-25 EURO, mēnesī

 No  pašvaldības budžeta līdzekļiem  100%  pakalpojuma saņemšana , ja persona atzīta par trūcīgu , 50%  pakalpojuma atmaksa, ja persona atzīta par maznodrošinātu

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē ; telefoniski

 

Adrese, uzziņas, konsultācijas

 

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

 Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

 tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Parka iela 4, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

 

 

Personas dzīvesvietā

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »