Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Madonas novada pašvaldība 2017.gada 26.septembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/51 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus piecu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Šajā projektā iesaistītas Madonas pilsētas vidusskola, Madonas Vakara un neklātienes vidusskola, Degumnieku pamatskola, Kalsnavas pamatskola un Lazdonas pamatskola. Projektā novadā paredzēts iesaistīt 51 skolēnu. Speciālisti ieteiks katram riska grupas skolēnam individuāli nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē. Šobrīd ir uzsākts darbs pie individuālo plānu sagatavošanas. Par projekta līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēta arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai. Madonas novada pašvaldībai 2017./2018.mācību gada I.semestrī paredzētais finansējums ir 22 292,95 euro.

 Madonas novada pašvaldība, 2017.gada 26.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu Nr.P6-13/5, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

Ø  Latvijas pašvaldības;

Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø  Kompensācija par:

 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

 • Madonas pilsētas vidusskola (no 01.11.2017.);
 • Madonas Vakara un neklātienes vidusskola (no 01.11.2017. līdz 31.05.2018.);
 • Kalsnavas pamatskola (no 01.11.2017.);
 • Lazdonas pamatskola (no 01.12.2017.);
 • Degumnieku pamatskola (no 01.11.2017.);
 • Bērzaunes pamatskola (no 01.09.2018.);
 • Vestienas pamatskola (no 01.09.2018.);
 • Kusas pamatskola (no 01.01.2019.);
 • Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola (no 01.01.2019.);
 • Mētrienas pamatskola (no 01.01.2019. līdz 31.05.2019.);
 • Barkavas pamatskola (no 01.01.2019.);
 • Praulienas pamatskola (no 01.09.2019.);
 • Liezēres pamatskola (no 01.09.2019.);
 • Dzelzavas pamatskola (no 01.09.2019.)

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Gundega Puķīte

Tālrunis 64860570

E-pasts gundega.pukite@madona.lv

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālrunis 28684847

E-pasts pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

Projekta koordinatore Madonas novada pašvaldībā ir Gundega Puķīte (tālrunis 64860570, elektroniskā pasta adrese gundega.pukite@madona.lv).

 

Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv.

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »