Aktuālā Sociālā dienesta informācija Madonas novada iedzīvotājiem

iesūtīts: 2019.08.28 12:23
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē par šā brīža aktuālajām iespējām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus:

1. Tuvojas 1.septembris, kas daudzām ģimenēm, kurās ir skolēni, prasa papildus materiālos līdzekļus. Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests atkārtoti informē, ka pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pabalsts ir paredzēts arī piecgadīgo un sešgadīgo obligātās apmācības, vispārējās pamatizglītības audzēkņiem vienreiz gadā – 75 eiro vienam bērnam trūcīgā ģimenē un 45 eiro vienam bērnam maznodrošinātā ģimenē, pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums. Savukārt, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā” pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu, vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā – 45 eiro vienam bērnam; trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vidējo un vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 eiro vienam bērnam trūcīgā ģimenē un 45 eiro vienam bērnam maznodrošinātā ģimenē un aizbildnībā esošiem vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu, vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā 45 eiro.  Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un šim pabalstam nav noteikts termiņš, ģimenes ar bērniem šo pabalstu var saņemt vienu reizi gadā.

2. Ikdienas darbā dienesta darbinieki saskārušies arī ar nepieciešamību atkārtoti izstāstīt par pabalstu nozīmīgas dzīves jubilejā. Pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā” pabalsts nozīmīgas dzīves jubilejā ir vienreizējs un tiek piešķirts dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts un vairāk gadu vecumu; ģimenēm laulību piecdesmit, sešdesmit,  septiņdesmit un vairāk gadu jubilejā. Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus. Personai, sasniedzot septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu gadu vecumu, piešķir pabalstu 100 eiro. Personai, sasniedzot simts un vairāk gadu vecumu, piešķir pabalstu 200 eiro. Ģimenei piecdesmit, sešdesmit, septiņdesmit un vairāk gadu laulību jubilejā piešķir pabalstu 100 eiro. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pabalsta kāzu jubilejā saņemšanai uzrāda laulības apliecību.

3. Ar Madonas novada Domes lēmumu ir apstiprināta kārtība, kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus (terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija, montesori, logopēds, ergoterapeits, fizioterapija) bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Īpašu uzmanību gribu vērst uz to, ka šos sociālos pakalpojumus var saņemt arī bērni un jaunieši, kuriem nav noteikta invaliditāte.

4. Aktualizējot projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sociālo pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, aicinu tās personas un bērnu likumiskos pārstāvjus, aizbildņus un aizgādņus, kuri ir izvērtēti DI projekta ietvaros un kuriem ir izstrādāts Individuālais atbalsta plāns, vērsties Sociālajā dienestā Parka ielā 4 Madonā, lai projekta ietvaros varētu saņemt nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Ar saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību un pabalstu apmēriem un sociālajiem pakalpojumiem var iepazīties Madonas mājas lapā – www.madona.lv un saņemt skaidrojumu Sociālajā dienestā Madonā Parka ielā 4, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem.


Informāciju sagatavoja: Ilze Jansiņa

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece