Siltumtīklu izbūve Madonā

iesūtīts: 2019.08.28 11:51
Sakarā ar to, ka Madonas iedzīvotājiem ir liela interese par pieslēgšanos pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, sniedzam tuvāku informāciju par projektu “Siltumtīklu izbūve Madonā”.

2019.gada 10.janvārī tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumtīklu izbūve Madonā” (identifikācijas numurs 4.3.1.0/18/A/031) īstenošanu. Šī projekta ietvaros ir paredzēts pieslēgt pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai 34 jaunus objektus, galvenokārt Valmieras, Liepājas, Ziedu, Ievu, Lazdu, Strazdu un Dumpu ielās.

Būvdarbus šī projekta ietvaros veiks SIA “LOKŠIRS”. SIA “LOKŠIRS” ir uzsācis būvdarbus Valmieras ielā, pēc tam būvdarbi tiks veikti Miera ielā. Būvdarbu veicējs ir informējis SIA “Madonas Siltums”, ka veiks siltumtrašu izbūvi vienlaicīgi ar siltummezgla izbūvi konkrētajā ēkā, tādā veidā cenšoties sagādāt ēku īpašniekiem pēc iespējas mazākas ar būvniecību saistītas neērtības.


Agris Lungevičs: apkures sezona novadā – būs siltāk, bet par tādām pašām izmaksām

Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs par aktualitātēm siltumapgādes projektos novada teritorijā: “SIA “Madonas siltums” šogad realizē četrus projektus siltumsaimniecībā, no tiem trīs ir pagastos: Barkavā, Aronas pagasta Kusā, Liezēres pagasta Ozolos, bet ceturtais – Madonas pilsētā. Minētajās vietās tiek uzstādīti jauni apkures katli, kas nodrošinās kvalitatīvus šķeldas katlu mājas pakalpojumus iedzīvotājiem. Tā ir vērtīga investīcija nākotnei, jo nākošos 15-20 gadus šajās vietās būs vērtīgs un efektīvs siltuma avots, kas līdz šim ir sagādājis problēmas pagastu iedzīvotājiem.”

“Madonas pilsētā vairākās ielās (Valmieras, Ziedu, Ievu, Liepājas, Strazdu, Dumpu, Lazdu, Vidus un Miera) iedzīvotājiem tiks izbūvēti siltumtīkli, radot iespēju jauniem privātmāju iedzīvotājiem izmantot SIA “Madonas siltums” sniegtos pakalpojumus. Šis ir ilgi gaidīts projekts, ko pirms 2019./2020. gada apkures sezonas mums ir izdevies realizēt. Augustā paredzēts sākt vajadzīgos būvdarbus darba realizēšanai, līdz rudenim jāpabeidz.

Kopumā šie četri projekti (trīs katlu mājas pagastos un siltumtrases Madonas pilsētā) ir četru miljonu apmērā, no kuriem aptuveni puse ir Eiropas Savienības fondu ietvaros apgūtā nauda, otra puse – kredīts, SIA “Madonas siltums” līdzfinansējums. Šīs ilgtermiņa investīcijas, īpaši lauku reģionos, ļaus siltuma tarifam, proti, maksai par siltumapgādi, noturēties vienlīdzīgam visā novada teritorijā. Tātad, ieguldot papildus naudu apkures katlu atjaunošanai, un pagastu katlu mājām ceļot efektivitāti, iedzīvotājiem minimizējas risks cenu paaugstinājumam par ikmēneša siltumapgādi. Jaunajām katlu mājām būs ievērojami zemāks enerģijas zudums, kā arī kurināmā apjoms, ko patērē, lai sasniegtu vajadzīgo siltumu, būs mazāks. Tādējādi, veidojas ietaupījums, uz kuru rēķina pašvaldība spēs noturēt siltumapgādes tarifus salīdzinoši zemus, lai nebūtu jāceļ iedzīvotājiem maksa par siltumapgādi,” tā A. Lungevičs.


Jautājumi SIA “Madonas siltums” valdes loceklim Uldim Lielvalodim pirms jaunās apkures sezonas:

1)Kā izdevās šiem projektiem piesaistīt ES fondu līdzekļus? Vai bija grūti izpildīt visas prasības šajā sakarā?

Projektus, kas attiecas uz katlu mājām četros pagastos: Barkavā, Aronas pagasta Kusā, Liezēres pagasta Ozolos un Dzelzavā, kā arī siltumtrases uz Dzelzavas pagasta Aizpurvi un Madonas pilsētā, sākām izstrādāt jau 2016. gadā. Viegli nebija, jo sastapāmies ar dažādām grūtībām. Pirmkārt, projektu sagatavošanas laikā būtiski mainījās projektu finansēšanas noteikumi, kas sākotnēji paredzēja pašvaldības līdzfinansējumu. Domes deputātu atbalsts (30% no kopējām projekta izmaksām) tika saņemts, bet Ministru kabineta noteikumu maiņa izslēdza šādu iespēju. Otrkārt, firma, kas veidoja projektu pieteikumus un tehniski ekonomiskos pamatojumus, neilgi pirms projektu iesniegšanas termiņa CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra), bankrotēja, līdz ar to ātrā laikā mums pašiem nācās projektus izstrādāt līdz galam. Visi iesniegtie projekti konkursa kārtībā tika izvērtēti un apstiprināti, par to liels paldies domes deputātiem un maniem, SIA “Madonas siltums” darbiniekiem.

2)Investēt ilgtermiņā – vai tas nav riskanti?

Pamatā šiem projektiem ir ekonomiskais aprēķins, kas tika izskatīts CFLA ietvaros. Visi iesniegtie projekti ir apstiprināti, kas pierāda, ka tie ir rentabli un pareizā izvēle, domājot par nākotni.

3)Vai varam gaidīt, ka siltumapgādes tarifi pilsēta un pagastos saglabāsies tādi, kādi tie ir tagad?

Mūsu mērķis ir strādāt ekonomiski, iespēju robežās samazinot ražošanas izmaksas. Pēc visu projektu realizācijas un izmaksu izvērtēšanas, vērsīsimies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā par vienota siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu SIA “Madonas Siltums” apkalpes teritorijā. Pēc pašreizējiem aprēķiniem, būtiskas izmaiņas tarifā nav paredzētas.

4)Kādi ir plāni uz nākotni – vai plānots centralizētos siltumapgādes pakalpojums piegādāt vēl kādu noteiktu ielu iedzīvotājiem pilsētā, kur tas tagad nav pieejams?

Sākoties jaunajam plānošanas periodam, cerēsim uz Eiropas Savienības Kohēzijas fondu atbalsta iespējām. Kad būs informācija par šāda atbalsta iespējamo saņemšanu, informēsim iedzīvotājus.


Jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja. Mūsu atbildības robeža beidzas pie ievada siltummezglā.

Nobeigumā gribu novēlēt enerģiju un apzinību mūsu būvniekiem (SIA “P.M.G” – katlu māju projekti, SIA “LOKŠIRS” – siltumtrases Madonā) veikt savu darbu atbildīgi, kvalitatīvi un noteiktajos termiņos.

Tāpat vēlamies atvainoties iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām. Ceram uz iedzīvotāju sapratni. Jaunākā informācija tiks ievietota Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā Aktualitātes. Savukārt, papildus informāciju klienti, kuri ir pieteikušies uz šo projektu, var iegūt, zvanot pa tālr. 26564598 SIA “Madonas Siltums” siltumenerģētikas inženierim Ivaram Grandānam.


Informāciju sagatavoja: SIA "Madonas Siltums" juriste Edīte Arāja sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību