Kāds bijis 2018.gads un kādus mērķus izvirzīsim 2019.gadā?

iesūtīts: 2018.12.18 15:53
Saruna ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču 2018.gada decembrī.

Madonas novadā ir iestājusies ziema, tāpēc sarunu gribētos sākt par aktualitātēm šajā gadalaikā. Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” iespējams ne tikai slēpot jau šobrīd, bet arī vērot, kā norisinās vērienīgie infrastruktūras uzlabošanas darbi. Kāda iezīmējas sporta bāzes nākotne?

Sabiedrība ir pamanījusi, ka attīstās Smeceres sils. Šobrīd tiek uzstādīta jauna, modernizēta šautuve ar elektromehāniskiem mērķiem. Ar šo mēs būsim vēl vienu soli tālāk savā attīstībā, šis ieguldījums tiešām ir liels. Ja valdība nemainīs savus lēmumus, tad mums nākamajā gadā būs vēl 500 000 Eiro Smeceres sila attīstībai, varēsim darbus turpināt. Manuprāt, kā vainagojumus šiem darba rezultātiem, kas ir ieguldīts Smeceres silā gan infrastruktūrā, gan cilvēkresursos, ir lielu sporta pasākumu piesaiste – nākošajā gadā Madonā būs pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Madonā pirmo reizi notiks pieaugušo pasaules čempionāts. 2021.gadā gaidāms Eiropas čempionāts junioriem biatlonā - tik augsta līmeņa sacensības biatlonā vēl nav bijušas, tās notiks Madonā pēc diviem gadiem un tas ir ļoti liels sasniegums. Tāpat arī nepamanīta nevar palikt moto trase, kas attīstās un iet uz priekšu.  Esam panākuši, lai 2019.gadā tajā notiktu Eiropas čempionāts enduro. Līdz šim mūsu moto trase ir pulcējusi gan skatītājus, gan motobraucējus tikai vietējā valsts vai Baltijas valstu  līmenī. Latvijā šādas Eiropas līmeņa sacensības notikušas divas reizes, bet nu gaidāmas Madonā. Ieguldītās investīcijas sevi attaisno.

      
Smeceres sila biatlona šautuve  Rollerslēpšanas sacensības  Smeceres sila mototrase

Lielas investīcijas un gan Eiropas fondu, gan pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldījums attiecas arī uz daudzu citu projektu realizāciju Madonas novadā. Kuros virzienos ir izdarīts visvairāk? Kas būs nākamās prioritātes?

Šogad turpinājās ceļu sakārtošanas programma lauku apvidos, rekonstruējot grants ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem. Uz šo brīdi mēs esam apguvuši aptuveni pusi no pieejamā 4 miljonu EUR ES fondu finansējuma. Šāda veida investīcijas novada pagastos praktiski nav bijušas iepriekšējos gados. Rekonstrukcijas dod pilnīgi jaunu kvalitāti pārbūvētajiem ceļiem, paldies speciālistiem un uzņēmējiem par ieguldīto darbu šo projektu realizācijā!

Papildus lauku ceļu projektiem, vēlos uzsvērt arī virkni citu projektu, pie kuriem strādājām un kurus realizējām  šogad ar ES fondu finansējuma atbalstu: renovēts Ļaudonas kultūras nams, Jaunkalsnavā atvērts Alunāna parks, noslēgumam tuvojas Sauleskalna tautas nama rekonstrukcija, Praulienā ir sakārtots skolas stadions, Vestienas pamatskolā ir nodrošināta centralizēta siltumapgāde, kas ilgu laiku bija problēma, tāpat liels darbs tiek ieguldīts citos siltumsaimniecības objektos novadā. Lieli darbi notiek Dzelzavas pagastā, ir uzbūvēta siltumtrase uz Aizpurves ciemu un Dzelzavas katlu mājā notiek pilnīga pārbūve un jauna apkures katla uzstādīšanu, kas principā sakārtos Dzelzavas pagastā centralizētās siltumapgādes jautājumus ilgtermiņā - būs viena moderna, automatizēta katlu māja, kas apkurinās abus ciematus. Tāpat ir apstiprināti projekti Ozolu, Kusas, Barkavas katlu mājas pārbūvēm. Vasarā tiks uzsākti būvdarbi, tā kā drīzumā arī šīs katlu mājas piedzīvos rekonstrukciju un modernizāciju. Ošupes pagastā Degumnieku pamatskolā uzstādījām jaunu granulu katlu, kas dos iespēju pagasta pārvaldei racionālāk izmantot savu budžetu. Domājam par šāda veida investīcijām Madonas pilsētā - šogad tika pieslēgta Policijas ēka un Avotu iela, ir iesniegti projekti uz ES finansējuma piesaisti vairāku ielu iekļaušanai kopējā siltumapgādē Madonā, kuri pēc galīgā ES projektu akcepta ir paredzēti realizēt 2019.gadā.

      
Ļaudonas kultūras nama atklāšana   J.Alunāna parks Jaunkalsnavā     Katlumāja Vestienā

Tiek ieviests arī Madonas pilsētas skolu attīstības projekts, kura ietvaros paredzēto būvniecību plānots uzsākt šī mācību gada beigās. Šis ir lielākais projekts, ko pašvaldība realizē pēdējo gadu laikā, tas sastāv no 2 daļām - viena ir pārbūve un būvniecība, otra daļa paredz mācību līdzekļu, mēbeļu un jaunu moderno tehnoloģiju iegādi. Projekta otrā daļa tiek aktīvi realizēta- ir iegādāta datortehnika, IT risinājumi, moderni mācību līdzekļi 300 000 Eiro apmērā Madonas pilsētas  vidusskolai, ko skolēni un pedagogi jau var lietot. Būvdarbus, kā jau minēju, plānots uzsākt 2019.gada vasarā, savukārt pabeigt 2020. gada augustā. Projektu sarežģī tas, ka būvniecība ir jāsalāgo ar iespēju nodrošināt mācību procesu (lielu daļu no būvdarbiem iespējams veikt tikai skolēnu brīvlaikā), kas prasa papildu sagatavošanas un plānošanas darbu.

Arī Madonas slimnīcai ir piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi 1,1 miljona Eiro apmērā. Šī projekta ietvaros ir pasūtīta jauna rentgena iekārta, ultrasonogrāfijas iekārta, digitālā mamogrāfijas un anestēzijas iekārta, arī jaunu operācijas galdu. Otra projekta daļa paredz telpu remontu ar mērķi paplašināt ambulatoro nodaļu un izveidot mūsdienām atbilstošu un modernizētu bērnu nodaļu,  ārstu kabinetus.

Esam atraduši iespēju nosiltināt divas pašvaldības izglītības iestādes - ir piešķirts finansējums Ozolu ciema bērnudārza siltināšanai, kur principā ir pabeigts tehniskais projekts. Ziemā notiks iepirkuma procedūra būvniecībai un vasarā pati būvniecība. Mazliet lēnāk veicas ar Ļaudonas vidusskolas siltināšanas projektu. Mēģināsim paspēt nākamajā būvniecības sezonā 2019.gadā,  bet, ja neizdosies, tad šo ēku nosiltināsim 2020.gada būvniecības sezonā.

Pieminēšanas vērts ir vērienīgs projekts par LED apgaismojuma ierīkošana Madonas pilsētā. Esam iesnieguši šādu projekta pieteikumu un, ja tas tiks apstiprināts, Madonas pilsētā divu gadu laikā tiks nomainītas ielu apgaismojuma lampas uz LED lampām, kā arī uzstādīta  programmatūra šo lampu darbības vadībai un automatizācijai. Tas ļautu būtiski ietaupīt elektroenerģijas izmaksas un maksimāli efektīvi nodrošināt ielu apgaismojuma intensitāti un jaudu.

Vairāki nozīmīgi projekti īstenoti arī uzņēmējdarbības jomā. Kādi ir galvenie atbalsta mehānismi novada uzņēmējiem?

Atbalsts uzņēmējdarbībai šogad ir saglabājies un būs viena no novada prioritātēm un attīstības virzieniem arī turpmāk. Šogad esam strādājuši pie infrastruktūras sakārtošanas, ir pabeigts konditorejas fabrikas SIA “Junge” atbalsta projekts ar pievadkomunikāciju sakārtošanu rūpnīcai, Saukas kūdras ražotnes pievadceļa projekts ir noslēguma fāzē, veikta ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, notiek elektrības kabeļu izbūve uz Mārcienas un Bērzaunes pagastiem, kas ir tiešs atbalsts mūsu lielajiem ražotājiem un to radītajām potenciālajām darbavietām. Pašvaldība kā priekšfinansējumu līdzfinansē šo divu kabeļu izbūvi, kuru pēc tam uzņēmēji caur pieslēguma maksu un iegūto ekonomiju atgriezīs pašvaldības budžetā. Mēs dodam iespēju izbūvēt šos divus kabeļus, tādā veidā atrisinot gan lielo uzņēmēju elektrības nepieciešamību Bērzaunes un Mārcienas pagastos, gan iedzīvotāju vajadzības, uzlabojot elektrības jaudu. Protams, kā pietiekami lielu darbu un darba rezultātu gribu uzsvērt to, ka ar 2019.gadu pirmo reizi Madonā un Madonas novadā sāks darboties atbalsta mehānisms uzņēmējiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu veidā. Ir tapuši saistošie noteikumi, kuri paredz atvieglojumus uzņēmējiem šajā jomā. Es ceru, ka tas būs signāls uzņēmējiem, ka pašvaldība domā arī šādā griezumā par praktisku atbalstu viņiem finansiālā veidā, cerot, ka samazinājums pašvaldības budžetam tiks nākotnē kompensēts ar jaunām darba vietām.

      
Industriālās teritorijas revitalizācija    Saukas purva atjaunotais ceļš   Uzņēmēju parāde 2018

Jau divus gadus Madonā darbojas biznesa inkubators. Vai arī tam ir būtiska loma jauno uzņēmēju atbalstam?

Biznesa inkubators sevi attaisno un piesaista arvien jaunus cilvēkus. Tam kā apliecinājums bija arī šī gada Madonas novada Jaunatnes lietu gada balva “Sudraba gailis”, kurā inkubators saņēma apbalvojumu nominācijā “Vieta jauniešiem”. Jaunie uzņēmēji uzrāda arī rezultatīvus rādītājus biznesa ideju konkursā “Madona var labāk”, ko finansē pašvaldība. Manuprāt, šī vide ir veiksmīga, varam teikt, ka esam pievilcīgi jaunajiem uzņēmējiem.

Viena no uzņēmējdarbības formām ir arī azartspēļu vietu radīšana. Kā šis jautājums tiek risināts Madonā?

2018.gadā viena no aktualitātēm sabiedrībā bija pret jaunas azartspēļu vietas izveidi Madonas pilsētā. Pateicoties iedzīvotāju un pašvaldības skaidrai nostājai “pret”, mums izdevās panākt, ka šī azartspēļu vieta Madonā netika radīta. Skaidrības labad lieku reizi jāpiemin, ka pašvaldībai ir ļoti ierobežotas iespējas ietekmēt šo biznesu, lai neatļautu šādu spēļu zāļu ienākšanu pilsētā, bet es domāju, ka pašvaldības stingrais NĒ uzņēmējam lika atcelt savu iesniegumu. Attiecībā uz esošo spēļu vietu ierobežošanu - mēs pie tā strādājam. Diemžēl arī veiksmīgas tiesvedības rezultātā pie esošās likumdošanas ātrāk par pieciem gadiem pašvaldība nevar piespiest nevienu spēļu zāli beigt savu darbību pilsētā.

Turpinot izklaides industrijas tēmu. Varbūt alternatīva labai un saturīgai laika pavadīšanai varētu būt kinoteātris?

Šogad pēc jumta rekonstrukcijas darbu atsāka Madonas kinoteātris “Vidzeme”. Mēs esam īpaši ar to, ka Madonā ir pašvaldībai piederošs kinoteātris, Latvijā tas ir retums. Mums ir 3D aparatūra, rādām visas jaunākās filmas, un mēs pamanām, ka iedzīvotāji to ir novērtējuši. Ja deputāti atbalstīs, un es ceru, ka tā būs, mēs darīsim visu, lai kinoteātris turpmāk būtu pieejams arī piektdienās un sestdienās. Tas būtu ļoti svarīgi tieši mūsu novada jauniešiem, kuri nedēļas nogalēs no studijām atgriežas un pavada laiku Madonā, tāpat arī darba ļaudīm piektdienu un sestdienu vakari ir svarīgi pilnvērtīgai atpūtas un izklaides organizēšanai. Kinoteātra apmeklējums rāda, ka šīm dienām būtu ļoti liela nozīme un, es domāju, kinoteātris varētu iegūt vēl lielāku apmeklējumu un popularitāti.

Domājot par jaunāko paaudzi, nopietns ieguldījums ilgtermiņā noteikti ir arī bērnu rotaļu laukumiņu labiekārtošana pilsētā un pagastos.

Kā viena no prioritātēm novadā noteikti ir jaunās ģimenes pilsētā un bērniem draudzīgas vides pilnveidošana. Process nebija viegls, bet Madonas pilsētā šobrīd ir izveidoti 2 jauni rotaļu laukumi, mūsdienīgi, moderni, un es ceru, ka vecāki tiešām to novērtē. Tāpat arī pagastos pie visām pirmsskolas izglītības iestādēm mēs esam pārbūvējuši un uzlabojuši šos laukumiņus, izveidojuši pilnīgi jaunu rotaļu laukumu Biksērē. Ir daži pagasti, kur dažādu apstākļu dēl vēl nav pabeigta seguma ieklāšana. Centralizēti uzstādījām aprīkojumu rotaļu laukumos pagastos, taču seguma ieklāšana bija katras pagasta pārvaldes kompetencē.

   
Bērnu rotaļu laukumiņi pilsētā un pagastos

Viens no novada ilgtspējības rādītājiem ir arī jauno speciālistu piesaiste, darba vietu radīšana.

Šogad pašvaldība savu saistošo noteikumu ietvaros ir lēmusi par mācību maksas un stipendiju piešķiršanu vairākiem Madonas slimnīcas topošajiem mediķiem – studentiem, un mēs šo esam definējuši kā vienu no savām prioritātēm. Tieši jauno ārstu piesaisti laukiem, uzver arī Veselības ministrija - kamēr Madonā ārsti būs pietiekamā skaitā, tikmēr mēs saglabāsim pilnas aprūpes slimnīcu. 2018.gadā esam ieviesuši zobu higiēnista pakalpojumu bērniem, tajā skaitā zobārstniecībā, kas sniedz valsts garantēto ārstniecību bērniem, pašvaldības izveidotajā kabinetā šobrīd strādā viens speciālists uz nepilnu darba slodzi.

Šī gada laikā šķiet ikviens ir pamanījis veselības projekta norises novadā. Ir radies iespaids, ka ikvienā pagastā iedzīvotāji vingro, nūjo, izglītojas un kļūst arvien veselāki. Kādas ir galvenās veselības un sociālās aprūpes aktualitātes?

Viens no darbības virzieniem šajā jomā saistās ar Eiropas Savienības projektiem - mēs esam piesaistījuši 300 000 Eiro pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanas projektam, kura ietvaros visi novada iedzīvotāji dažādā veidā var gūt zināšanas un praktiski piedalīties veselības veicināšanas nodarbībās. Tas ietver vingrošanas, aerobikas, veselības sporta nodarbības, arī zināšanu apguvi par veselīgu dzīvesveidu. Ir notikušas vairākas konferences novada pensionāriem par veselīgu dzīvesveidu. Šī projekta mērķis ir orientēts tieši uz veselības prevencijas pasākumiem un aktivitātēm.

Strādājam arī pie sociālo pakalpojumu dažādošanas un attīstības un kā vienu no šiem pakalpojumiem vēlos pieminēt atbalstu bērniem – invalīdiem. Sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” aktīvi darbojas dienas centrs, kurā dažāda veida terapijas un atbalstu var saņemt novada bērni ar īpašām vajadzībām. Biedrība “Mēs saviem bērniem” šogad saņēma Latvijas Republikas Tiesībsarga apbalvojumu par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu šajā jomā. 

Tāpat šogad Dzelzavas pansionātā ir atklāts jauns novada līmeņa sociālais pakalpojums - sociālās gultas, kas tika ļoti ātri aizpildītas un tas tikai apliecina, ka tās ir ļoti vajadzīgas. Sākām ar pāris gultām, bet esam nolēmuši to skaitu palielināt līdz 10.

Jūnijā durvis vēra “Baltā ūdensroze”, kas šobrīd ir ilgi gaidītais un nepieciešamais dienas atbalsta centrs Madonas pilsētā, nodrošinot aprūpi, drēbju mazgāšanu, higiēnas prasības, zupas virtuvi, nodarbības, dzīves prasmju apmācības un vienkārši socializāciju dažādām iedzīvotāju grupām. Šim pasākumam liels atbalsts ir labdarības akcija “Baltā ūdensroze”, kas notiek jau 3 gadus. Gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji ziedo šim mērķim un šai programmai. Nākamais solis ir jauno māmiņu  un jaundzimušo bērnu krīzes atbalsta centra izveide, pie kā mēs turpināsim strādāt. Es ceru, ka mums tas izdosies un šie pakalpojumi būs kvalitatīvi.

   
Veselības projekta aktivitātes Labdarības koncerts "Baltā ūdensroze"

Atskatoties uz šo gadu, ne viss bijis viegli un veiksmīgi. Atcerēsimies aprūpes centrā Rupsala notiekošo.

2018.gads iesākās ar nepatīkamu ziņu par notiekošo VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkā Rupsalā. Tika aizvesti iemītnieki un nebija izpratnes par centra turpmāko darbību. Tika meklēti risinājumi un ar Labklājības ministriju panākta vienošanās, ka pašvaldība organizēs šo pakalpojumu pati, taču ministrija to apmaksās pilnā apmērā. Šī mērķa realizēšanai divas pašvaldības - Madonas un Lubānas novadi, ir nodibinājušas biedrību “Rupsala”, šobrīd notiek darbs pie dokumentu sakārtošanas un sociālo pakalpojumu reģistrēšanas, lai mēs varētu izmitināt klientus un atgriezt darba vietas un iemītniekus Rupsalas ēkā. Process ir noslēguma fāzē, taču neiet tik ātri, kā sākotnēji cerēts, bet risinājums ir un pie tā tiek strādāts.

Kādu kopumā ietekmi uz pašvaldības darbu atstāj pašreizējā politiskā situācija valstī?

Ir gada nogale un pašvaldības strādā pie jaunajiem budžetiem. Šajā brīdī šis darbs ir apgrūtināts, mums nav skaidrs mūsu budžeta apmērs nākamajam gadam, jo no valdības puses nav apstiprināts valsts budžets. Likums nosaka, ka pašvaldībai jāapstiprina savs budžets divus mēnešus pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Šobrīd valsts budžeta nav, ir tikai tehniskais budžets jeb pagaidu budžets un mēs varam tikai aptuveni nojaust kādas būs mūsu kopējās iespējas 2019.gadā. Janvārī pašvaldībai būs minimālais izdzīvošanas budžets, ar ko mēs arī rēķināsimies. Tas neļaus mums veikt jaunas aktivitātes, jaunas programmas, jaunas pašvaldību investīcijas, izņemot Eiropas Savienības fondu apguvi, ko varēs nofinansēt un kam būs risinājumi. Kopumā situācija valstī nedaudz rada bažas, tas ietekmē pašvaldību, bet mēs mēģinām rast risinājumus, lai neciestu neviena joma, neskatoties uz to, ka nav skaidrības par finansējumu.

Kā šī situācija var ietekmēt Ļaudonas ceļa asfaltēšanas projekta virzību? Kā zināms, šis ir valstiski risināms jautājums.

Ļoti ilgu laiku Ļaudonas pagastam aktualitāte numur viens ir bijis ceļš - asfalta savienojums ar Madonas pilsētu. Kopš esmu priekšsēdētājs, pie šī jautājuma esmu ļoti nopietni strādājis, ticies ar Satiksmes ministru Uldi Auguli, VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadību. Ir panākta vienošanās, ka 2019.gadā notiks tehniskā projekta izstrāde asfalta segumam no Ļaudonas uz Mūrniekiem ar plānu 2020.-2022.gadā veikt būvdarbus un noasfaltēt šo ceļu, kas būtu milzu ieguvums Ļaudonas pagastam un beidzot tiktu paveikts ilgi cerētais. Saistībā ar topošās valdības veidošanas procesu, rodas bažas vai jaunā valdība pārņems vecās valdības solījumus un uzstādījumus, bet esam saņēmuši no VAS “Latvijas Valsts ceļi” vēstuli, ka projektēšanas darbi ir uzsākti, kas nozīmē, ka process ir sācies. Jautājums ir tikai par to, vai šo procesu neapturēs.


Vai un kādas pārmaiņas plānotas pašvaldības darbā?

2018.gads bija zināmu reformu gads pašvaldības darba organizēšanā. Saimnieciskajā sadaļā izveidojām īpašumu uzturēšanas nodaļas visās pagastu pārvaldēs un pārveidojām šo nodaļu arī Madonas pilsētā, ar mērķi koncentrēt tehniskos darbiniekus šajos dienestos, celt darba kvalitāti un efektivitāti. Jau gads ir nostrādāts šādā režīmā un, manuprāt, šī reforma kopumā sevi ir attaisnojusi. Protams, jāstrādā pie turpmākas darba pilnveidošanas. 2018.gadā arī tika sperts solis grāmatvedības reorganizācijas virzienā, centralizējot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Tas cilvēkiem radīja iespaidu, ka pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētai līdz ar to tiek atņemts finansējums no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem, jo naudas maksājumi aiziet pašvaldības kontā. Es varu visiem teikt, ka tā nav, jo šī nauda caur investīcijām tiks novirzīta pagastu pārvalžu un pilsētas budžetos. Izmainīts ir tikai nodokļa administrēšanas veids – centralizējot padarot to lētāku un efektīvāku. 2019.gadā mēs spersim nākamos soļus grāmatvedības centralizācijā efektīva grāmatvedības procesa organizēšanā.

Un sarunu noslēdzot, kādas ir sajūtas stāvot uz gadu sliekšņa…

Attiecībā uz 2018.gadu, es gribētu pateikt lielu paldies cilvēkiem, kuri ir piedalījušies mūsu šī gada svarīgo notikumu organizēšanā, veidošanā. Īpaši vēlos uzsvērt 4.maija svinīgo  militāro parādi, kas bija gada notikums Madonā. Visiem liels paldies par to, ka tas tik labi izdevās. Tāpat šogad aizvadījām arī XXVI Dziesmu un XVI deju svētkus, kur Madonas novads tika kupli pārstāvēts, un ir skaidrs, ka tas nav bijis viegli gan kolektīvu vadītājiem, gan kultūras dzīves organizatoriem pagastos un pilsētā, kā arī pašdarbniekiem. Tiešām varējām lepoties ar mūsu novadu. Tāpat arī Latvijas valsts simtgades pasākumi, kuri ir veiksmīgi aizvadīti, mēs to izdarījām godam un tas ir mūsu visu kopīgs nopelns. Papildus tam, Madona visa gada garumā bija Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Tas ir ko vērts Latvijas valsts simtgades gadā nest šo titulu un šo sajūtu noteikti vajag paturēt, lai tas stimulē mūsu jauniešus būt aktīviem, drosmīgiem un radošiem arī turpmāk. To mēs noteikti paturēsim spilgtā atmiņā.

         
Militārā parāde 4.maijā Dziesmu un deju svētki  Madonas novads - jauniešu galvaspilsēta   Latvijas Valsts simtgades svinības

Saku vislielāko paldies visiem pašvaldības administrācijas un visu novada iestāžu darbiniekiem par šogad paveikto novada labā, kā arī domes deputātiem par pieņemtajiem lēmumiem novada attīstībai un izaugsmei!


Madonas novada pašvaldība VARAM konkursā par ģimenei draudzīgāko pašvaldību ieguvusi titulu "Goda ģimeņu pašvaldība 2018".


Sarunājās: Ilze Riekstiņa
‌sabiedrisko attiecību speciāliste
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »