Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES: rīcības plāns, lai mazinātu “Brexit” bez vienošanās negatīvo ietekmi

Ziņa publicēta 11.10.2019
Ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES bez vienošanās, tas ietekmēs cilvēkus un uzņēmumus Eiropā. ES pieņēma virkni pasākumu, lai mazinātu nekoordinētās izstāšanās negatīvo ietekmi.

ES ir vairākkārt uzsvērusi, ka tā atbalsta Apvienotās Karalistes saskaņotu, iepriekš pārrunātu un apstiprinātu izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā izstrādāja izstāšanās nolīgumu ar Apvienoto Karalisti, lai nodrošinātu, ka abas puses varēs turpināt sadarboties vairākās jomās, kas būtu abpusēji izdevīgi, tomēr ES ir pieņēmusi pasākumus, lai mazinātu iespējamā ‘’Brexit’’ bez vienošanās negatīvo ietekmi.

Paredzētie pasākumi nevar pilnvērtīgi aizvietot tās priekšrocības, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā. Tie ir pagaidu un vienpusēji pasākumi. Atsevišķi no pieņemtiem pasākumiem varēs stāties spēkā tikai ar nosacījumu, ka Apvienotā Karaliste atbild ar atbilstošu pieeju un piemēro līdzvērtīgus pasākumus attiecībā uz ES pilsoņiem.

Ilgtermiņa risinājumi ir atkarīgi no turpmākajām diskusijām starp ES un Apvienoto Karalisti.

Zemāk izklāstīti pasākumi, lai sagatavotu ES scenārija gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies bez vienošanās.


Vīzu režīms

Apvienotās Karalistes pilsoņiem ieceļošanai ES nebūs nepieciešama vīza, ja tādi paši noteikumi tiks piemēroti ES pilsoņu ieceļošanai Apvienotajā Karalistē. Apvienotās Karalistes pilsoņi bez vīzas varēs uzturēties ES 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.


Aviācija

Apvienotās Karalistes aviosabiedrības varēs turpmāk sniegt pakalpojumus ES valstīs ar nosacījumu, ka arī ES uzņēmumiem būs iespēja turpināt darbību Apvienotajā Karalistē, septiņus mēnešus pēc Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. Tā kā šā gada sākumā Apvienotajai Karalistei tika piešķirts izstāšanās termiņa pagarinājums, kā rezultātā paredzēta iespēja, ka Lielbritānija no ES izstāsies vēlāk, jaunais ES priekšlikums paredz pagarināt ārkārtas pasākumu darbību.


Dzelzceļa pakalpojumi

Dzelzceļa drošības atļauju derīgums tiktu paplašināts, lai nodrošinātu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību starp Apvienoto Karalisti un ES, ar nosacījumu, ka Apvienotā Karaliste atbild ar līdzīgu pieeju.


Autotransports

Kravu autopārvadājumi un autobusu pārvadātāji no Apvienotās Karalistes varētu sniegt pārvadājumu pakalpojumus starp Lielbritāniju un ES, ja Apvienotā Karaliste nodrošinās līdzvērtīgu piekļuvi ES uzņēmumiem.


Sociālā drošība

ES pilsoņi Apvienotajā Karalistē un Apvienotās Karalistes pilsoņi ES valstīs saglabātu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un klāstu, kas piešķirts pirms izstāšanās.


Erasmus +

Studenti un skolotāji Apvienotajā Karalistē vai no Apvienotās Karalistes varēs pabeigt uzsāktos mācību mobilitātes pasākumus ārzemēs Erasmus + programmas ietvaros.


Miera process Ziemeļīrijā

Finansējums divpusējām miera programmām Ziemeļīrijā tiks nodrošināts vismaz līdz 2020. gadam, lai veicinātu un atbalstītu miera procesu, kas iesākts līdz ar Lielās piektdienas (Belfāstas) nolīguma noslēgšanu.


Zvejniecība

Ja Apvienotā Karaliste piekritīs savstarpējai darbībai zvejas ūdeņos, ir paredzēta vienkāršota procedūra uzņēmumiem, lai saņemtu zvejošanas atļaujas. Apmaiņa ar kvotām joprojām būs spēkā līdz 31. decembrim, kad spēkā esošie nosacījumi pārstās darboties. Jaunais priekšlikums paredz pagarināt atkārto pasākumu darbību, ietverot arī 2020. gadu.

Ja savstarpējo vienošanos ar Apvienoto Karalisti neizdosies panākt, ES uzņēmumiem, iespējams, būs liegta piekļuve Apvienotās Karalistes teritoriāliem ūdeņiem, un tie varēs pieteikties kompensācijām no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).


Aizsardzība

ES uzņēmumi joprojām varēs eksportēt uz Apvienoto Karalisti noteiktas preces, ko izmanto civiliem un militāriem mērķiem.


ES pilsoņi Apvienotajā Karalistē

Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ES pilsoņiem, atkarībā no viņu individuāliem apstākļiem, iespējams, būs jāpiesakās uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai līdz 2020. gada 31. decembrim, ja viņi vēlas arī turpmāk uzturēties Lielbritānijā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām apmeklēt Lielbritānijas valdības tīmekļvietni.


Lielbritānijas pilsoņi ES

Lielbritānijas pilsoņiem, kas uzturas ES, jāvēršas tās valsts iestādē, kurā viņi dzīvo, jo uzturēšanās nosacījumi dalībvalstīs atšķiras.


PASĀKUMI, KURUS VĒL NEPIECIEŠAMS APSTIPRINĀT PARLAMENTAM UN PADOMEI


Atbalsts skartākajām valstīm

Smagāk skartās ES dalībvalstis varētu saņemt finansiālo palīdzību no ES Solidaritātes fonda, saskaņā ar priekšlikumu, kas vēl ir jāapstiprina Parlamentam un Padomei, pirms tas stāsies spēkā.

Saskaņā ar atsevišķu priekšlikumu, ES darba ņēmēji, kuri ir atlaisti ‘’Brexit’’ rezultātā, varētu saņemt atbalstu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda. Arī šim priekšlikumam ir jāsaņem Padomes un Parlamenta apstiprinājums.


ATSEVIŠĶĀS JOMĀS ĪPAŠIE PASĀKUMI NETIEK PAREDZĒTI

Daudzās jomās nav paredzēts ieviest īpašus pasākumus, kas aizstātu esošās attiecības ar Apvienoto Karalisti scenārija gadījumā, ja notiek izstāšanās bez vienošanās. Tas varētu radīt papildu izmaksas un papildu administratīvo slodzi, tāpēc, nepieciešamības gadījumā, lietderīgi ir sazināties ar attiecīgās valsts vai reģiona atbildīgo iestādi.


Vadītāja apliecības

Autovadītāja apliecības, ko izsniedz viena ES dalībvalsts, automātiski tiek atzīta arī citās dalībvalstīs. Kad Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, šie noteikumi vairs neattieksies uz Lielbritānijā izsniegtajām apliecībām. ES valstu pilsoņiem, kuri vēlēsies izmantot autotransportu Apvienotajā Karalistē, būs jāsazinās ar Apvienotās Karalistes atbildīgajām iestādēm, lai pārbaudītu, vai viņu vadītāja apliecības uzskatīs par derīgām. Savukārt, Lielbritānijas pilsoņiem būs jāpārliecinās par apliecības derīgumu tās ES valsts iestādē, uz kuru viņi vēlas braukt. Starptautiskās vadītāja apliecības ir derīgas Apvienotajā Karalistē un ES.


Mājdzīvnieki

ES mājdzīvnieku pase, kas ļauj jūsu mājdzīvniekam kopā ar jums doties uz citu ES valsti, vairs nebūs derīga Apvienotajā Karalistē. Iespējams, ņemot līdzi mājdzīvnieku ceļā uz Lielbritāniju vai no tās, ir jārēķinās, ka būs nepieciešams izpildīt papildu administratīvās formalitātes.


Medicīniskā palīdzība

Saskaņā ar ES noteikumiem, uzturoties ierobežotu laiku citā ES dalībvalstī, pilsoņiem ir nodrošināta piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem, izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Šie noteikumi vairs neattieksies uz Apvienoto Karalisti. Gan ES pilsoņiem, kas dosies uz Apvienoto Karalisti, gan Britu pilsoņiem, kas apmeklēs ES valstis, būs jāpārliecinās, ​​vai viņu apdrošināšana sedz ārstēšanas un medicīnisko pakalpojumu izmaksas ārzemēs. Pretējā gadījumā, viņiem būs nepieciešams iegādāties privāto ceļojumu apdrošināšanu.

Informācija par to, kas ir jāņem vērā, ceļojot uz un no Apvienotās Karalistes, atrodama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.


Parlamenta loma

Visi augstāk minētie pasākumi, izņemot noteikumus par uzturēšanos, var stāties spēkā tikai ar Eiropas Parlamenta apstiprinājumu.

Jebkura vienošanās, ko panāks ES un Apvienotā Karaliste, kā izstāšanās nolīgums un vienošanās par turpmākajām attiecībām, ir jāapstiprina Parlamentam, pirms tās var stāties spēkā.


Nākamie soļi

Neviens no šiem pagaidu pasākumiem nevar aizstāt faktiskos nolīgumus. Tikai tad, kad Apvienotā Karaliste būs izstājusies no ES, ES varēs uzsākt sarunas par turpmāko sadarbību ar Apvienoto Karalisti, kurai būs piemērots trešās valsts statuss. Abas puses varētu noslēgt divpusējās vienošanās, lai nodrošinātu, ka tās turpinās sadarboties tādās jomās kā tirdzniecība, drošība, migrācija, aizsardzība un citas. Ja Apvienotā Karaliste ratificēs izstāšanās nolīgumu, tam pievienotā politiskā deklarācija veido vispārēju pamatu turpmākajām attiecībās.

Ats.: 20190313STO31215
 
Avots: Eiropas Parlamenta tīmekļa vietne
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »