Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=13514

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254

2024.03.13 11:39

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254, daļas 49 kv. m. platībā, apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Apbūves tiesības izmantošanas mērķis: inženierbūves – ne mazāk kā 2 (divas) elektroauto uzlādes iekārtas būvniecība un ekspluatācija.

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 15 (piecpadsmit) gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, kura jāveic vienlaikus ar pieslēguma ierīkošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. martam.

Izsoles sākumcena tiek noteikta  94,00 EUR  (deviņdesmit četri euro, 00 centi) gadā, neiekļaujot nomas maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Apbūves tiesības izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi).

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Izsole notiks 2024. gada 16. aprīlī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) .

Pieteikumus apbūves tiesības izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101. kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv līdz 2024. gada 15. aprīlim plkst. 18:00.
 

Ar Zemes gabalu var iepazīties, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar Vestienas pagasta pārvaldes vadītāju Mariku Veibu, mob. tālr. 27817240.Izsoles NOTEIKUMI>