Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=11277

Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Roznieki”, kadastra numurs 7090 001 0003, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70900010003, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

2022.02.04 12:31

Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Roznieki”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7090 001 0003

Kadastra apzīmējums: 7090 001 0003

Zemesgabala platība: 13 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti

Izsoles sākuma nomas maksa EUR 1027,00 (viens tūkstotis divdesmit septiņi euro, 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 18.februārī plkst.14:20, Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē)

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) un Sarkaņu pagasta pārvaldē (Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2022.gada 17.februārim plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu, tālr. 28308227, e-pasts: sandis.kalnins@madona.lv .