Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pasvaldiba-skaidro?fu=read&id=9974

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 27. Par graustiem piemēros paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli.

2020.10.02 09:45

Madonas novadā jau gadiem problēmas rada “vides pieminekļi” – grausti, kas degradē apkārtējo vidi, kā arī nereti rada draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai.

Madonas novada pašvaldības dome 27. augusta sēdē precizēja 30. jūnijā pieņemtos Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 “Par nekustamā īpašuma objektiem, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļu likmi Madonas novadā”, kuros citstarp tiek noteikta kārtība, kādā piemēro paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas un būvēm kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. 

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā piemēro NĪN likmi 3% apmērā no kadastrālās vērtības.

NĪN likmi 3% apmērā piemēro arī būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanas līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud iedzīvotāju drošību, kā arī noteikumi nosaka būvju īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vienlaikus ar saistošo noteikumu palīdzību pašvaldība vēlas  pasargāt sabiedrību un vidi no ilgstoša būvniecības procesa, kā arī dzīves kvalitātes pasliktināšanās ilgstošu būvdarbu dēļ, kad būve noteiktajā laikā netiek pabeigta un nodota ekspluatācijā.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs atzīst, ka graustu jautājums ir aktuāla problēma teju visā Madonas novada teritorijā un saistošie noteikumi ir mehānisms, kā, piemērojot paaugstinātu NĪN likmi, motivēt būvju īpašniekus sakārtot viņiem piederošo nekustamo īpašumu.

“Tiekoties ar visu Madonas novadu pagastu uzņēmējiem un aktīvajiem iedzīvotājiem parasti aktualizējas divi problēmjautājumi – ceļi un grausti, jo īpaši pagastu centros esošie, kas degradē vidi. Diemžēl šādu graustu novada teritorijā ir daudz. Viens no rīkiem, kā pašvaldībai cīnīties ar graustu problēmu ir nekustamā īpašuma nodokļa likmes paaugstināšana. Protams, būs situācijas, kad graustam nav īpašnieka, taču šo saistošo noteikumu pamatdoma un gars, ir mazināt bīstamu, vidi degradējošu objektu skaitu novadā un paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana ir viens no rīkiem, kā šo mērķi sasniegt,” uzsver Agris Lungevičs.

Lazdonas pagasts ir viens no Madonas novada pagastiem, kurā par spīti nelielajai teritorijai graustu problēma ir ļoti aktuāla. Aronas un Lazdonas pagasta pārvalžu vadītājs Reinis Silups atzīst, ka saistošie noteikumi ir pareizs solis ceļā uz problēmas risinājumu.

“Man nostāja ir vienkārša. Ja tev ir īpašums, tev par to ir jārūpējas. Ja tu to nespēj, tad vai nu pārdod, vai maksā lielāku NĪN nodokli. Lazdonas pagasts no zvērsaimniecības ir saņēmis bagātīgu graustu “mantojumu”. Savulaik iesāktās būvēt, bet tā arī nepabeigtās ēkas šobrīd ir pārvērtušās graustos. Liela daļa no tām ir bezsaimnieka manta. Pagasta pārvaldei ir plāns, un tas jau ir iedzīvināts, kā šo jautājumu risināt un graustus iegūt pašvaldības īpašumā. Ja runājam par īpašumiem, kuriem ir saimnieks, saistošo noteikumu piemērošana noteikti motivēs vienu otru īpašnieku sakārtot savu īpašumu, vai arī meklēt veidu, kā to pārdot kādam, kurš saskata vietas potenciālu,” savu vērtējumu par saistošo noteikumu ietekmi uz graustu problēmas mazināšanu pauž Reinis Silups.   

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 “Par nekustamā īpašuma objektiem, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļu likmi Madonas novadā” stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.

Plašāk ar saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu var iepazīties ejot uz saiti: https://www.madona.lv/lat/domes-lemumi?fu=read&id=1388


Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists