Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=9870

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu

2020.08.25 10:45

Madonas novada pašvaldība 2013.gada 30. maijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.330 (protokols Nr.10, 60.p) “Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020. gadam apstiprināšanu”.

Madonas novada attīstības programma laika periodam no 2013. līdz 2020. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikti novada vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, t.i., rīcību virzieni un sasniedzamie mērķi, īstenojamās rīcības un realizējamieprojekti. Madonas novada attīstības programma ir pamats novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Attīstības programma izstrādāta 2013.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likumu. Nodrošinot programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem veikta Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam regulāra aktualizācija.

Ņemot vērā valstī plānoto administratīvi teritoriālo reformu, kas maina Madonas novada teritoriālo vienību sastāvu un skaitu nepieciešams pagarināt Madonas novada Attīstības programmu 2013. -2020. gadam darbības termiņu līdz Madonas novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam apstiprināšanai. 
Lēmums
Attīstības programma 2013.-2022. gadam.