Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pasvaldiba-skaidro?fu=read&id=9416

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 20. Atgādinājums nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, valsts vai pašvaldības īpašuma īrniekiem un nomniekiem.

2020.03.10 20:24

2020.gada 1. janvārī ir sācies jauns nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) taksācijas periods. NĪN ir ar likumu noteikts obligāts maksājums tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.

Madonas novada pašvaldība, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus, ir izsūtījusi nodokļa maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam.

Ja nodokļa maksātājs kaut kāda iemesla dēļ līdz kārtējā gada 15.februārim nav saņēmis nodokļa maksāšanas paziņojumu, tad, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 2.punktā noteikto, mēneša laikā pēc šī datuma par to ir jāinformē pašvaldība, lai nodokļa maksāšanas paziņojumu varētu sagatavot atkārtoti. Aizbildinājums, ka nodoklis nav laikā samaksāts, jo nav saņemts maksāšanas paziņojums, nevarēs būt par pamatu kavējuma naudas neaprēķināšanai par kavētajiem maksājumiem.

Daudz ērtāk maksāšanas paziņojumu ir saņemt elektroniskā veidā uz maksātāja norādītu e-pasta adresi. E-pasta adresi var paziņot, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, vai piesakoties nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniskā formā interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, kur pēc tam var ērti aplūkot gan savus nodokļa paziņojumus, gan  maksājamās summas. Portālā-www.epakalpojumi.lv ir iespēja norādīt savu mobilā tālruņa numuru un SMS īsziņas veidā saņemt atgādinājumu par nodokļa maksāšanas termiņa tuvošanos.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam - juridiskajai personai, saskaņā ar LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 11 daļu, ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža, turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju, paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

Ņemot vērā vairākkārt saņemtos jautājumus, paskaidrojam, ka pašvaldības zemes nomniekiem, papildus nomas maksai, ir jāmaksā  arī nekustamā īpašuma nodoklis par nomāto zemes platību. Tāpat nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā ne tikai dzīvokļu īpašniekiem, bet arī pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrniekiem. To nosaka likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Vēlreiz atgādinām, ka NĪN maksājumus var veikt, pārskaitot uz zemāk norādītajiem bankas kontiem, norādot kā saņēmēju Madonas novada pašvaldību, reģistrācijas Nr.LV90000054572:

A/S SEB Banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV83 UNLA 0050 0167 2574 6

A/S Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV94 HABA 0001 4020 4157 6

A/S Citadele, kods PARXLV22, konta Nr. LV40 PARX 0000 2620 6000 2

vai  arī Madonas novada pašvaldības kasē Madonā, Saieta laukumā 1, 107.kabinetā (darba dienās no plkst.8:00-17:00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:00-13:00), vai attiecīgo pagasta pārvalžu kasēs. Pašvaldības kasē Madonā maksājumus var veikt arī ar maksājumu karti.

Veicot NĪN maksājumu, lūdzam norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un obligāti nodokļa maksātāja personīgā konta numuru gan par zemi, gan par ēku - šie kontu numuri ir norādīti Jums atsūtītajā maksāšanas paziņojumā.

Ja nodokļa maksājumi  kavēti ilgāku laiku, tad pašvaldība ir tiesīga laikā nenomaksātos nekustamā īpašuma nodokļa parādus piedzīt bezstrīdus kārtībā, atbilstoši LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajai daļai un likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.


Informāciju sagatavoja: Velta Vilšķērste

Vecākā speciāliste - nekustamā īpašuma nodokļa administratore