Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=9397

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

2020.03.05 10:51

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 27.februārī apstiprināja lēmumu Nr. 84 (protokols Nr 5.,5.p.) “Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Publiskā apspriešana ilgs no 2020. gada 4. marta līdz 3. aprīlim.

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, visi klātienes sabiedrības līdzdalības pasākumi tiek atcelti.
Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2020. gada 20.martā, plkst. 11:00, Madonas novada pašvaldības ēkā, 2. stāva sēžu zālē,

Ar informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespēja iepazīties ģeoportālā - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15671 un klātienē Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 101. kabinetā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma redakciju iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv līdz 2020.gada 3.aprīlim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.” 


Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi

Grafiskā daļa;

‌Transporta organizācija;‌ 

Parcelācijas priekšlikums;


Lēmums