Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9266

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana Madonas estrādes jaunbūvei un teritorijas labiekārtojumam

2020.01.12 11:24

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Madonas novada būvvaldes 2019. gada 31.oktobra lēmumu Nr.389 (protokols Nr.38, 4.p.) un ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra noteikumos Nr. 671 “Būvniecības ieceres publiskās paspriešanas kārtība” noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere.

Būvniecības iecere paredz Madonas estrādes jaunbūvi un teritorijas labiekārtojumu zemesgabalā Egļu iela 1, Madonā ar kadastra Nr. 70010010917. Atbilstoši Madonas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadiem “Teritorijas plānotā (atļautā ) izmantošana” Madonas pilsētā nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 70010010917, kur paredzēt būvēt estrādi un labiekārtot teritoriju ir publiskās apbūves teritorija.

Būvniecības ierosinātājs:

Madonas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Kontaktpersona-

projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste I.Kārkliņa, T. 29324572

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA “BL&projekti”

Reģ.Nr. 45403026924

Raiņa iela 34, Madona, LV 4801

Kontaktpersona – arhitekts J. Liepiņš, T. 27787759

Ar būvniecības ieceres informatīvajiem materiāliem no 13.01.2020. līdz 10.02.2020. var iepazīties Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā 101. kabinetā un Būvvaldē 105. kabinetā Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novadā, pirmdienās no 8.00. – 12.00 un 13.00-18.00., otrdienās,  trešdienās un ceturtdienās no 8.00. – 12.00 un 13.00-17.00, piektdienās no 8.00. – 12.00 un 13.00-16.00.

Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 31.01.2020. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldības domes ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā, 3.stāva zālē.

Vispārīgs apraksts par iecerētās būvniecības ieceri 

Projektētā ēka atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem ir trešās grupas publiska būve, kurā vienlaicīgi var atrasties vairāk kā 100 cilvēki. Ēkas galvenais lietošanas veids pēc būvju klasifikatora ir - 1261 – Ēka plašizklaides pasākumiem.

Ēka paredzēta kā multifunkcionāla koncertzāle, kurā radīti labvēlīgi apstākļi kā koru, tā arī elektroniski apskaņotu koncertu un brīvdabas izrāžu rīkošanai. Ēkas pamatforma veidota kā gliemežvāks. Tās konstruktīvā shēma veidota no liellaiduma metāla kopņu arkām, kas apšūtas ar plākšņu materiāliem. Sānu sienas skatītāju zonā ir atvērtas pret apkārtējo vidi, saglabājot brīvdabas estrādes funkcionalitāti un estētiku.

Ģenplāns (PDF)


Estrādes jaunbūvē paredzēts izveidot vienlīmeņa skatuves daļu 10-15 deju kolektīviem, kā arī iespējams izvietot kora podestus dziedāšanai vismaz 1000 dalībniekiem un kombinējot tos ar mobilo skatuvi. Ziemas laikā vienlīmeņa skatuves daļa izmatojama kā slidotava - hokeja laukums ar iebūvētu, vai uzklājamu saldēšanas iekārtu grīdā. Aizskatuvē - ēkas trīsstāvu apjomā izvietotas tehniskās telpas, mākslinieku ģērbtuves un palīgtelpas. Kā vertikālā komunikācija te izmantota divas izolētas kāpņu telpas, kas ļauj nokļūt arī skatuves stacionārajā balkonā. Atbilstoši optimālām akustiskajām prasībām skatītāju zona pārbūvēta izliecot to sfēriski. Skatītāju augšējās rindas tuvinātas skatuvei, tādā veidā radot priekšnosacījumus ērtai būvapjoma izveidei pazemē, ko plānots izmantot publiskām labierīcībām. Virs tām veidota jauna ieeja estrādes apmeklētājiem no R puses. Plašais vestibils skatītāju plūsmu sadala divās daļas. Te ērti atrisinātas arī vides pieejamības normatīvās prasības, izbūvējot sanitāros mezglus un speciāli aprīkotas skatītāju vietas. Virs vestibila veidota rekreācijas zona - balkons ar tiešu skatuves redzamību caur stiklotu sienu.

Būvdarbus plānots  sadalīt četrās būvniecības kārtās:

I kārta- Vienlīmeņa skatuves, skatuves sienu un jumta izbūve, teritorijas daļēja labiekārtošana (gājēju ceļa no Parka ielas izbūve);  


II kārta -Aizskatuves trīsstāvu apjoma izbūve, teritorijas daļēja labiekārtošana (aktieru transporta novietnes izbūve, teritorijas nožogojuma un apgaismojuma izveide);

III kārta- Skatītāju zonas jumta izbūve ar publisko tualešu izbūvi pagrabstāvā, ieejas vestibila  un balkonu izbūvi ēkas R daļā, skatītāju sēdvietu izbūve, teritorijas daļēja labiekārtošana (segums apkārt ēkai, transporta novietnes izbūve);

IV kārta- Labiekārtošana.
Plānotās būvniecības kārtas VIDEO vizualizācijās (nepieciešams lejuplādēt).

Skaidrojošais apraksts. (PDF)

Arhitektūras risinājumi. (PDF)

Publiskās apspriešanas prezentācija. (PDF)

Aptaujas lapa. (PDF)

Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece

Madonas novada pašvaldības projektu ieviešanas nodaļa