Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=9252

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Ozolkalna ezermala”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads izsoli

2020.01.07 11:44

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu “’Ozolkalna ezermala”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7086 007 0327).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7068 007 0327) ar kopējo platību 0,3955 ha. Izsoles sākotnējā cena – EUR 3000,00, izsoles solis EUR 200,00, nodrošinājums- EUR 300,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.  Izsole notiks 2020.gada 10.februārī plkst. 15.30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2020.gada 7.februārim plkst.15.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Vāveri, tālr.29336590.

 

 NOTEIKUMI