Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=8206

Nekustamā īpašuma "Mētras", Mētrienas pagasta pārvaldes telpa Nr. 39 , “Mētru ielā 1”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, LV-4865, telpu nomas tiesību pasta pakalpojuma sniegšanai pirmās izsoles norises kārtība

2019.01.10 17:10

1.      Vispārīgā informācija

1.1.    Mutiskās pirmās izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" nosacījumiem un paredz iznomāt Mētrienas pagasta pārvalde  ēkas 1.stāva telpu Nr. 39  (telpas Nr. noteikts atbilstoši ēkas inventarizācijas lietai, platība 24 m2 apmērā) pasta pakalpojuma sniegšanai (turpmāk - Telpa).

1.2.    Izsoles organizētājs un telpu iznomātājs (turpmāk - Iznomātājs) ir Mētrienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054731, adrese: “Mētru ielā 1”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, tālr. 4826031, e-pasta adrese: metriena@madona.lv; „SEB Banka” AS, Konta Nr. LV26UNLA0030900130411, kods: UNLALV2X.

1.3.    Izsoli organizē Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprinātā izsoles komisija, un izsole notiks 2019.gada 25.janvārī pl. 1000

1.4.    Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētājs Andris Dzenovskis tālr. 29425552, e-pasts metriena@madona.lv.

1.5.  Izsoles mērķis:

1.5.1. iegūt augstāko nomas maksu Īpašuma iznomāšanai pasta pakalpojuma sniegšanai;

1.5.2. Panākt racionālu pašvaldības mantas izmantošanu;

1.5.3.Nodrošināt brīvu konkurenci starp pakalpojuma sniedzējiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem.

 

                                           2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš

2.1. Izsoles veids — mutiska izsole;

2.1.1. Nosacītā nomas maksa par 1m2 ir 1,43 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa mēnesī;

2.1.2. Izsoles solis — 0,02 EUR par 1 m2 jeb EUR 0,02 (nulle euro, 02 centi) par visu telpu.

2.1.3. Nomas līguma darbības laiks: nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgs uz 10 (desmit) gadiem;

2.1.4. Nomas tiesību ieguvējam, ja tas vēlas pārtraukt Līgumu, par to jābrīdina Iznomātāju ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

 

                                                3. Izsoles izziņošana

3.1.   Paziņojumu par izsoli publicē Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv.

3.2.   Iznomātājs līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var veikt grozījumus izsoles norises kārtībā. Komisija šo informāciju sagatavo un ievieto pašvaldības interneta mājas lapā www.madona.lv.

3.3.   Ja tiek izdarīti būtiski grozījumi izsoles noteikumos, Komisija rakstveidā par to paziņo pretendentiem, kuri jau pieteikušies izsolei.

 

     4. Iepazīšanās ar telpām

 4.1. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības iepazīties klātienē ar iznomājamajām telpām, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku un norisi.

 

                                           5.Pretendentiem izvirzāmās prasības

5.1. Par izsoles pretendentu var kļūt juridiskā vai fiziskā persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības. Persona uzskatāma par izsoles dalībnieku ar brīdi, kad Iznomātājs ir saņēmis pretendenta pieteikumu, konstatējis, ka pretendents atbilst prasībām un to ir reģistrējis.

5.2. Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem:

5.2.1. Ir reģistrējis savu pasta pakalpojumu darbību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2.2. Nav nodokļu parādu un nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Madonas novada administratīvajā teritorijā pretendentam piederošajiem vai iznomājamajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā nav cita veida neizpildītu saistību attiecībā pret pašvaldību.

 

                                       6.Pretendenti un iesniedzamie dokumenti

6.1. Dalībai izsolē var pieteikties pretendenti, iesniedzot šādus dokumentus:

6.1.1. Fiziskā persona vai personu grupa:

6.1.1.1. Pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu - 2.pielikums); norādot — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir), bankas rekvizītus, nomas objektu, uz kuru piesakās, nomas laikā plānotās darbības objektā.

6.1.2. Juridiskā persona vai personālsabiedrība iesniedz:

6.1.2.1. Pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu - 2. pielikums);

6.1.2.1. Dokumentus, kas apliecina pretendenta pārstāvības tiesības;

6.1.3. Izsoles komisija šaubu gadījumā pārbauda iesniegtās ziņas publiski pieejamās datu bāzēs un, konstatējot pretendenta neatbilstību Izsoles noteikumu prasībām, 5 (piecu) darba dienu laikā par to paziņo pretendentam, kuram līdz izsoles pieteikšanās termiņa beigām konstatētie trūkumi jānovērš. Ja minētie trūkumi netiek novēsti, pretendents netiek reģistrēts dalībai izsolē un tam nav tiesību piedalīties solīšanā uz nomas tiesību ieguvi par Izsoles Objektu.

 

            7.Izsoles pretendentu (dalībnieku) reģistrācija

7.1          Dalïbnieku reģistrācija izsolei tiek veikta lïdz 2019.gada 24.janvārim, plkst.9 50 Mētrienas pagasta pārvaldē, “Mētru ielā 1”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes.

7.2          Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas parādsaistïbas ar pašvaldību vai ar tās iestādēm (nekustamā īpašuma nodokļa, nomas, komunālo, īres, apsaimniekošanas u.c. maksājumi).

7.3          Komisija pārbauda pretendenta atbilstïbu saskaņā ar šiem Noteikumiem un, konstatējot kādu no neatbilstībām, norāda uz to pretendentam, kuram ir tiesïbas līdz izsoles reģistrācijas beigām konstatētos trūkumus novērst.

7.4          Ja pretendents trūkumus ir novērsis, Komisija atkārtoti izvērtē tā atbilstïbu un reģistrā pretendentu kā izsoles dalïbnieku un tas iegūst tiesïbas piedalīties Izsolē.

7.5          Ja pretendents līdz izsoles reģistrācijas beigām norādītos trūkumus un neatbilstības nav novērsis, pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalïbnieks un tas neiegūst tiesības piedalīties Izsolē.

7.6          Pirms izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona uzrāda pasi, un ja nepieciešams, pilnvaru. 

                                  8.Izsoles kārtība

7.7      Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kärtïbā reģistrājies un ierodas vismaz viens Dalïbnieks vai viņa pilnvarotā persona. Dalïbnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina pašrocïgi, parakstoties zem izsoles noteikumiem un dalïbnieku sarakstä.

7.8      Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalïbnieks, nomas tiesības iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, par izsoles objekta sākumcenu plus viens solis. Šādu Komisijas lēmumu fiksē protokolä.

7.9      Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda reģistrācijas apliecïbu (pilnvarotās personas — pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas apliecību, viņiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas sarakstā un apliecïbā ierakstītajiem kārtas numuriem.

7.10  Izsoles norisi un gaitu protokolē Komisijas loceklis. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno dalïbnieku sarakstu.

7.11  Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa paaugstināma ar katru nākamo solījumu.

7.12  Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka dalībnieks ir nosolījis izsoles soli, izņemot dalībnieku, kurš pirmais nosola izsoles sākumcenu. Izsoles vadītājs nosauc reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu. Pēc pēdējā piedāvājuma, nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām.

7.13  Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā jāapstiprina sava pādējā solītā cena.

7.14  Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai.

7.15  Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu.

7.16  Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta.

7.17  Sūdzības par izsoles organizētāja darbïbām un izsoles norisi iesniedzamas Mētrienas pagasta pārvaldei.

                                              9. Izsoles rezultātu apstiprināšana

9.1. Izsoles protokolu sastāda vienā eksemplārā. Pēc nepieciešamības vai uz rakstiska pieprasījuma pamata viens noraksts tiek izsniegts nosolītājam.

9.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laika pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu.

9.3. Izsoles rezultātus apstiprina Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana).

9.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesïbas slēgt nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem.

9.5. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un ar Telpas lietošanu saistītais maksājums (par patērēto elektrību atbilstoši skaitītājam). Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas.

9.6. Mētrienas pagasta pārvalde un izsoles uzvarētājs pēc iespējas ātrākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz nomas lïgumu.

10.   Nenotikuša, spēkā neesoša un atkārtota izsole

10.1.          Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:

10.1.1.    Uz izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;

10.1.2.    Neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.

10.2.          Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav pieteicies piedalīties izsolē, pagasta pārvalde pagarina pretendentu pieteikšanās terminu vai publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli.

10.3.          Izsoli par spēkā neesošu var atzīt pagasta pārvaldes vadītājs, ja:

10.3.1.    Tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

10.3.2.    Tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

10.3.3.    Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktā minētajiem nosacījumiem, atzīta par spēkā neesošu, par to attiecīgā pašvaldība nedēļas laika paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

10.3.4.    Nomas tiesïbu izsoles noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir nomas tiesïbu izsoles noteikumu neatņemarna sastāvdaļa.

10.3.5.     


PIELIKUMS 

 Iesūtīja: Valda Otvare

Ievietoja: Elvijs Trops