Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/publiskas-apspriesanas?fu=read&id=8027

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

2018.10.20 17:39

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, papildinātās redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūnija lēmumu Nr.249 (domes sēdes protokols Nr.10, 6.p.) publiskai apspriešanai ir nodota Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, papildinātā redakcija.

 

Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no

2018.gada 20.oktobra līdz 2018.gada 12.novembrim.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma papildināto redakciju var iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204.kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldība - Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes ir sanāksme notiks

2018.gada 29.oktobrī plkst.17.00 3.stāva zālē

Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma papildināto redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2018.gada 10.novembrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Zeltiņa, e-pasts: ilona.zeltina@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Padskaidrojuma raksts