Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=7128

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

2018.01.05 14:10

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.decembra lēmumu Nr.732 (domes sēdes protokols Nr.27, 12.p.) publiskai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, pirmā redakcija.

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2018.gada 04.janvāra līdz 02.februārim.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma un tā Vides pārskata pirmo redakciju var iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204.kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldība - Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes ir sanāksme notiks 2018.gada 24.janvārī plkst.16.30 3.stāva zālē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pirmo redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2018.gada 02.februārim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.


Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa