Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/vide1?fu=read&id=6604

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

2017.06.20 17:00

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi”.

Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 15. janvārī ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā blakus esošos nekustamajos īpašumos „Divupe” (kad.Nr.70860150020), „Silva”

(kad.Nr.70860150074) un „Dvīņi” (kad.Nr.70860150114), kas veido iecirkni Divupe.

 Darbības ierosinātājs: SIA „ Īpašumi EG” (reģistrācijas Nr. 40103442701) „Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV – 5015, tālrunis 20236905. 

Atbilstoši 1998. gada 14. oktobra likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 19. jūnijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4” ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” (16.06.2017.).

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties:

•      Madonas novada domē, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV4801, tālr. 64860090, pirmdienās no 08:00 līdz 18:00, otrdienās - ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00  un piektdienās 08:00 - 16:00;

•      Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Praulienā, Praulienas pagastā,

Madonas novadā, LV – 4825, tālr. 64860083, pirmdienās - piektdienās 8:00– 12:00; 13:00-17:00;

•      SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.l4.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta: 2017. gada 29. jūnijā plkst.16:00 Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Praulienā, Praulienas pagastā, Madonas novadā, LV – 4825.

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un 30 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, Rīga, LV - 1004, tālrunis 67500180, e - pasta adrese firmal4@l4.lv, mājas lapas adrese www.l4.lv).  

 Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts 16.jūnijā 2017.gadā laikrakstā "Stars" Nr.70.