Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=6073

Paziņojums par izsoli

2016.10.11 16:03

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde pārdot (ar pretendentu atlasi) atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Masīvs -5-141, zemes gabals Nr.236”, Aronas pagasts, Madonas novads

Starpgabals sastāv no vienas zemes vienības 0,0562 ha platībā, nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai, ja tas netiek pievienots kādam no blakus esošajiem zemes īpašumiem.

Izsole notiks 2016.gada 14.novembrī plkst. 10.00 Aronas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā (2.stāvā), Melioratoru ielā 3, Kusā,, Aronas pagastā, Madonas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena- EUR 790,00 (septiņi simti deviņdesmit euro). Nodrošinājuma nauda- EUR 79,00 septiņdesmit deviņi euro).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000021016, vienā no norēķinu kontiem:

LV27 HABA 0551 0237 1797 1, A/S “Swedbank”, kods HABALV22;

LV31 UNLA 0030 9001 3070 9, A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi "Nekustamā īpašuma “Masīvs -5-141, zemes gabals Nr.236”, Aronas pagasts, Madonas novads nodrošinājuma maksa".

Izsolei reģistrēties pretendenti var Aronas pagasta pārvaldē (2.stāvā), Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, līdz 2016.gada 11.novembrim plkst.10.00, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30-16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv, Aronas pagasta mājaslapā www.aronaspagasts.lv, vai Aronas pagasta pārvaldē Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju Andreju Piekalns pa tālruni 26562846.

Izsoles noteikumi