Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=5372

Komerciālās zvejas tiesību nomas Lubāna ezerā slēgtās izsoles nolikums

2015.11.26 15:30

I. Vispārējā informācija par izsoli 

1. Izsoles pamatnoteikumi. 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama komerciālās zvejas nomas tiesību izsole Lubāna ezerā.

1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 7.panta piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.., 33., 43. – 50.punktu un saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 30.03.2010. lēmumu „Zvejniecības un medību tiesību komisijas nolikums” (protokols Nr. 8; 31.p.). 

1.3. Zvejniecības likuma 11.panta sestā daļa nosaka, ka, ja pieļaujamais nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju (licenču) izsoli.

     Zvejniecības likuma 11.panta septītā daļa nosaka, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7.panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu.

     Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.

     Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.

     Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 33.punkts nosaka, ka, ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz rūpnie­ciskās zvejas tiesību nomas iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli. Nomas iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un laiku.

     Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43. – 50.punkts nosaka, ka:

43. Ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnie­ciskās zvejas tiesību nomas izsoli.

44. Zemkopības ministrija vai pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu.

45. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole nevar būt par pamatu iepriekš noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pārtraukšanai, ja vien zvejas limita samazinājums konkrētos ūdeņos vairs nedod iespēju nodrošināt jau iznomāto rūpnieciskās zvejas tiesību turpmāku izmantošanu visiem nomniekiem un tiek rīkota slēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību izsole atbilstoši šo noteikumu 48.punktam.

46. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli rīko šo tiesību iznomātājs attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) vai Zemkopības ministrijas personā atbilstoši šo noteikumu 13. un 15.punktam.

47. Attiecīgā pašvaldība (pašvaldības) vai Zemkopības ministrija paziņo izsoles dalībniekiem par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumiem, izsoles norises vietu un laiku.

48. Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos tiek rīkota slēgtā izsole, un tajā piedalās tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām ir iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.

49. Ja tiek pilnībā apmierināti to fizisko un juridisko personu rūpnie­ciskās zvejas tiesību nomas pieprasījumi, kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē.

50. Rīkojot rūpnieciskās zvejas tiesību izsoli, šo noteikumu 2.1 pielikumā norādīto maksu izmanto kā izsoles sākuma cenu.

     Madonas novada pašvaldības 30.03.2010. lēmuma „Zvejniecības un medību tiesību komisijas nolikums” (protokols Nr. 8; 31.p.) 5.1.punkts nosaka, ka komisija pārzina un kontrolē zvejniecību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 5.3.punkts - organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Madonas novada administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos; 5.7.punkts - pieņem lēmumus par pašpatēriņa zvejas atļauju piešķiršanu Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos.

2. Izsoles rīkotājs. 

2.1. Izsoles rīkotājs ir ar Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas 25.11.2015. lēmumu „Par komerciālās zvejas tiesību izsoles komisijas izveidošanu” (protokols Nr. 7., 4.p.) izveidotā izsoles komisija.

3. Izsoles mērķis, ņemot vērā to, ka zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits komerciālajai zvejai Lubāna ezerā pārsniedz komerciālās zvejas tiesību nomas iespējas,

3.1. nodrošināt Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļā minēto personu priekšroku veikt komerciālo zveju Lubāna ezerā;

3.2. nodrošināt brīvu konkurenci starp izsoles dalībniekiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3.3. nodrošināt izsoles procedūras atklātumu. 

4. Izsoles objekts: 

4.1.  4 (četri) zvejas tīklu limiti komerciālajai zvejai pa 500 (pieci simti) metriem katrs un 1 (viens) zvejas tīklu limits komerciālajai zvejai 475 (četri simti septiņdesmit piecu) metru apmērā uz 5 (pieciem) gadiem – no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.. 

5. Izsoles pretendenti. 

5.1. Izsolē var piedalīties komercsabiedrības vai individuālie komersanti, kas darbojas Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus; saņēmuši atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Lubāna ezerā; ir iesniegušas iesniegumu par komerciālo zvejas tiesību nomu Lubāna ezerā.

5.2. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 

6. Izsoles norises laiks un vieta. 

6.1. Izsoles norises vieta un laiks ir Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā 2015.gada 9.decembrī plkst. 10:00. Reģistrēšanās no plkst. 09:00 līdz 09:45.

7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Izsoles komisijas tiesības.

7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas pieteikušies uz izsoli;

7.1.2. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas nolikumā. 

7.2. Komisijas pienākumi:

7.2.1. Rīkot izsoli, ievērojot šī nolikuma noteikumus.

7.2.2. Pēc izsoles iesniegt izsoles protokolus Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijai apstiprināšanai.

7.2.3. Informēt dalībniekus par izsoles rezultātiem.

8. Pretendentu (dalībnieku) tiesības un pienākumi.

8.1. Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles nolikumu.

8.2. Dalībnieka pienākums ir ievērot izsoles nolikuma prasības. 

9. Pretendentu reģistrācija un izvērtēšana. 

9.1. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas un dalībnieku sarakstā, kur norāda pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī uzrāda pretendenta paraksttiesīgās personas personu apliecinošu dokumentu. Pretendenta pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

9.2. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību šī nolikuma prasībām.

9.3. Pretendenti, kuri atbilst šī nolikuma prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un tiem atļauts piedalīties izsolē.

9.4. Pretendenti, kuri neatbilst šī nolikuma prasībām, netiek pielaisti dalībai izsolē. Šādam pretendentam izsoles komisija izskaidro savu lēmumu.

10. Izsoles norise. 

10.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

10.2. Pēc tam izsoles dalībniekiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar  numuru, kas atbilst izsoles reģistrācijas un dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram.

10.3. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesības iejaukties izsolē vai kā citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek izraidītas no zāles.

10.4. Izsole notiek mutiski.

10.5. Izsolē tiesības noslēgt līgumu par komerciālās zvejas tiesību nomu Lubāna ezerā piešķir ar augšupejošu cenu.

10.6. Zvejas tīklu limita 500 metru apmērā izsoles sākumcena tiek noteikta 285,- euro (divi simti astoņdesmit pieci eiro) apmērā jeb par zvejas tīkla limita katriem 5 (pieciem) metriem 2,85 euro. Zvejas tīklu limita 475 metru apmērā izsoles sākumcena tiek noteikta 270,75 euro (divi simti septiņdesmit eiro un 75 centi) apmērā jeb par zvejas tīkla limita katriem 5 (pieciem) metriem 2,85 euro.

10.7. Katrs zvejas tīklu limits tiek izsolīts atsevišķi.  Izsoles solis tiek noteikts 20,- euro (divdesmit eiro).

10.8. Katrs pretendents var piedalīties katra zvejas tīkla limita izsolē.

10.9. Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli, par kādu paaugstināms vienreizējais maksājums par tiesībām noslēgt līgumu par zvejas tiesību nomu, un iesāk un turpina solīšanas procesu ar jautājumu “Kurš sola izsoles soli?”.

10.10. Solīšanas gaitā izsoles dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka dalībnieks pārsola iepriekšējo summu par izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un nosolīto summu.

10.11. Ja neviens no dalībniekiem augstāku summu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko vienreizējo maksājuma summu  un fiksē to ar āmura piesitienu.

10.12. Pēc āmura trešā piesitiena tiesības uz konkrēto limitu uzskatāmas par nosolītām. Izsoles vadītājs paziņo par to, ka izsole par konkrēto zvejas tiesību limitu pabeigta, nosauc visaugstāko nosolīto cenu un paziņo dalībnieku, kas to nosolījis un ieguvis konkrēto zvejas tiesību limitu.

10.13. Katrs dalībnieks apstiprina ar savu parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

10.14. Ja dalībnieks, kurš nosolījis augstāko summu, atsakās parakstīties protokolā, tas zaudē tiesības iegūt konkrēto zvejas tiesību limitu. Šādā gadījumā tiesības uz izsolāmo konkrēto limitu iegūst dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

10.15. Ja uz konkrētā limita izsolei piesakās tikai viens dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Dalībnieks ir tiesīgs iegūt konkrēto zvejas tīklu limitu par maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu un vienu izsoles soli.

10.16. Ja uz konkrētā limita izsolei piesakās vairāki dalībnieki un neviens dalībnieks nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu.

10.17. Komisija apstiprina izsoles rezultātus.

10.18. Izsolē nosolīto cenu par konkrēto zvejas tīklu limitu būs jāsamaksā atbilstoši nomas līgumā noteiktajam, kur zvejas tiesību nomas līgumā tiks noteikts, ka nomas maksā jāsamaksā ne vēlāk kā nomas līguma slēgšanas dienā, nomas maksu (piešķirtais zvejas tīklu limits + nosolītais zvejas tīklu limits) samaksājot ne mazāk kā 50 % apmērā. Atlikušā nomas maksa jāsamaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.

10.19. Ja izsoles dalībnieks, kurš par konkrēto zvejas tīklu limitu nosolījis augstāko cenu, šī nolikuma noteiktajā termiņā un kārtībā nav samaksājis solīto cenu, tas zaudē tiesības iegūt konkrēto nosolīto zvejas tīklu limitu. Šādā gadījumā konkrētais zvejas tīklu limits tiek piedāvāts tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko cenu. Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, savu nosolīto maksu samaksā ne vēlāk kā divdesmit darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, maksu samaksājot Ošupes pagasta pārvaldes kontā vai kasē. Samaksas neveikšana atbilstoši šim nolikumam tiks uzskatīta par dalībnieka attiekšanos no konkrētā zvejas tīklu limita. Konkrētā tīklu limita piedāvāšana notiek līdz kāds no dalībniekiem iegūst limitu, samaksājot savu nosolīto cenu.

10.20. Ja par konkrēto zvejas tīklu limitu nesamaksā neviens no izsoles dalībniekiem, tad izsoles komisija rīko atkārtotu zvejas tīklu limita izsoli, taču uz izsoli netiek aicināti un pielaisti tie izsoles dalībnieki, kuri nesamaksāja iepriekšējā izsolē savu nosolīto cenu.        

10.21. Izsoles komisija izsoles dokumentus iesniedz Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijai.

10.22. Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisija apstiprina izsoles rezultātus, pieņemot attiecīgu lēmumu.  

10.23. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Zvejniecības un medību tiesību komisijai.

 

 

Zvejniecības un medību tiesību

komisijas priekšsēdētājs                                                 ____________________                                    A.Šķēls