Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=3959

IZNOMĀ

2014.02.11 17:35

SIA „Madonas Siltums” iznomā sūkņu māju Madonā, Raiņa ielā 25C, kura atrodas blakus Raiņa 25C katlu mājai. Katlu māja vairs netiek izmantota siltumenerģijas ražošanai. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 7001 001 1453, sūkņu mājas kadastra apzīmējums 7001 001 1453 002.

Iznomājamo telpu raksturojums – atsevišķa ēka ar lietderīgo platību 61,0  kvadrātmetri.

Telpas iespējams pielietot instrumentu un iekārtu glabāšanai, vai tml.

Minimālā cena 0,85 EUR + PVN par 1 iznomājamās platības kvadrātmetru.

 Ar noteikumiem „SIA „Madonas Siltums” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” var iepazīties sadaļā „Komunālo pakalpojumu sniedzēji”/ SIA „Madonas Siltums”.

Ja tiks saņemti vairāki piedāvājumi, līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās augstāko cenu.

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:

1)      fiziskai personai- vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis,  piedāvātā cena;

2)      juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, piedāvātā cena.

Iesniegumu lūdzam ievietot slēgtā aploksnē un nosūtīt līdz 2014.gada 19.februārim plkst 14.00, uz aploksnes norādot sekojošu informāciju: pretendenta vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, un uzrakstu „Piedāvājums Raiņa 25C sūkņu mājas nomai”.

Kontaktpersona: SIA „Madonas Siltums” juriste Edīte Viskova, T.64807408, 26564138.