Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=2705

18. jūnijā informatīvais seminārs un ekskursija „Dabas vērtības dabas parkā „Kuja”

2012.06.13 16:33

Daugavpils Universitātes LIFE+ programmas projekts EREMITA MEADOWS ielūdz Madonas novada iedzīvotājus - dabas draugus un interesentus, piedalīties 2012.gada 18.jūnijā informatīvajā seminārā un ekskursijā „Dabas vērtības dabas parkā „Kuja””. Pasākuma aktivitātēs aicina piedalīties gan dabas parkā esošo un pieguļošo īpašumu saimniekus un apsaimniekotājus, bioloģijas skolotājus, bibliotēku un muzeju darbiniekus, tūrisma speciālistus un tūrisma nozares uzņēmējus, gan dabas mīļotājus un tos, kuri atvaļinājuma laikā vēlas saturīgi pavadīt laiku dabā. Īpaši tiek gaidīti pašvaldības teritoriju plānotāji, zemes ierīkotāji, kā arī citi novada pašvaldības darbinieki, pagastu pārvalžu un valsts iestāžu pārstāvji.

Semināra programma sāksies pulksten 11.00 Madonas novada pašvaldības ēkas Saieta laukumā 1 Madonā 2.stāva zālē ar stāstījumu - prezentāciju par dabas parku „Kuja” un projekta EREMITA MEADOWS plānotajiem darbiem (no 1 līdz 1,5 stundai). Semināra turpinājumā dosimies ekskursijā dabā kopā ar zinātniekiem, kuras laikā gūsim ieskatu dabas parka „Kuja” dabas daudzveidībā (ap 2 stundām).

Dalība seminārā un ekskursija bez maksas. Semināra - ekskursijas rīkotāji iesaka ņemt līdzi gumijas zābakus vai citus ērtus apavus un ģērbties piemēroti pastaigai dabā! Došanās uz ekskursijas sākumpunktu un atgriešanās ar savu autotransportu.

Programmu skatīties šeit. Semināru - ekskursiju rīko Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts. Papildus informācija pa tālruni 29404124.

Pasākums notiek ar Eiropas Komisijas LIFE finanšu instrumenta atbalstu.
Projekts LIFE09 NAT/LV/000240 EREMITA MEADOWS

Dabas parkā „Kuja” atrodas nozīmīgas dabas vērtības. Vecu masīvu, atsevišķu lielu koku puduru un atklātu lauksaimniecības zemju un pļavu komplekss ir piemērota dzīvesvieta daudzām īpaši aizsargājamām sugām, tostarp mazā ērgļa un melnā stārķa ligzdošanai. Dabas parkā „Kuja” konstatētas 73 īpaši aizsargājamas sugas: 29 putnu, tajā skaitā tādas globāli apdraudētas sugas kā ķikuts un grieze, 9 zīdītāju, 7 bezmugurkaulnieku, 9 augu, 5 sūnu un 14 ķērpju sugas. Bioloģiski nozīmīgas ir dabisko un aizsargājamo meža biotopu koncentrēšanās vietas.

Dabas parks „Kuja” izveidots 2004.gadā un ir Natura 2000 teritorija. Dabas parks aizņem 10788 ha lielu platību, tajā skaitā Sarkaņu pagastā 5738 ha un Praulienas pagastā 5050 ha. Teritorijai raksturīga mozaīkveida lauksaimniecības zemju un mežu ainava gar Kūjas upi. Biežāk sastopamie ir platlapju - egļu meži. Kūjas un tās pieteku palienes ir meliorētas, bet daudzviet pamestas un dabiski atjaunojas.

Kūja ir Aiviekstes labā krasta pieteka. Tās baseina laukums ir 673 km.kv un garums 77 km. Kūja iztek no Liezēra (184,2 m vjl.). Upe tek cauri Liezēres pagastam, Cesvaines pilsētai, Sarkaņu un Praulienas pagastam, kur pie Mūrnieku tilta ietek Aiviekstē.

Dabas parka teritorijā ietilpst Kūjas baseina vidusdaļa - upes posms 19,6 km garumā ar labā krasta pietekām Lībi un Riebu un nelielu daļu tās pietekas - Lisu un kreisā krasta pietekas - Padūklis un Upsts. Rieba sākas Vidzemes augstienē un iztek no Rēķu ezera. Tek cauri Sarkaņu pagastam, nelielā posmā cauri Madonas pilsētai un Praulienas pagastam un Žūkļu purvā ietek Kūjas upē. Vairāk informācijas

Informācija sagatavota 2012.gada 7.jūnijā

Informāciju apkopoja un sagatavoja
Inga Arāja
Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste kultūras darba organizatore
00 371 64860579, 27868891
inga.araja@madona.lv
www.madona.lv 

Daži fotomirkļi no 2012.gada 6.jūnijā Krustkalnu dabas rezervātā notikušā Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā organizētā Eiropas Savienības LIFE programmas finansētā projekta „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija / EREMITA MEADOWS” semināra - ekskursijas „Natura 2000”.

Foto: Sanita Soma