Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=13573

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, otro izsoli

2024.04.03 09:18

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas nov. (kadastra Nr. 7013 900 0284). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 27,3 kv.m. platībā (kopīpašuma 273/21112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130050004002).

Izsoles sākotnējā cena –  4240,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 424,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā vai avansa maksājums 10 % apmērā no pirkuma maksas, ja pirkuma maksa tiks veikta, izmantojot atlikto maksājumu ar termiņu līdz 5 gadiem, atņemot iemaksāto drošības naudas summu. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (2. stāvs “Sēžu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 9. maijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >šeit<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju T. Salenieku pa tel. Nr. 29165733.