Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=13549

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaundālderi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, izsoli

2024.03.25 10:41

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaundālderi”, Sarkaņu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7090 004 0389). Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām (kadastra apzīmējumu 70900040100 – 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 70900040101 – 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 70900040367 – 1,8 ha platībā).

Izsoles sākotnējā cena – 25900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 2590,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Jaundālderi”, Sarkaņu pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 26. aprīlī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 25. aprīlim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >šeit<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu pa tel. Nr. 28308227.