Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsoles-rezultatiem?fu=read&id=13278

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka 1466,73 m3 apjomā, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonas novadā (kadastra numurs 7066 001 0056), izsoles rezultātiem

2023.12.20 09:49

2023. gada 28. novembrī plkst. 13:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka 1466,73 m3 apjomā, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonas novadā (kadastra numurs 7066 001 0056), izsole.

Īpašumtiesības uz kustamo mantu, par summu 84000,00 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, iegūst SIA LINCA.