Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=13092

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Salu iela 5, Madona, Madonas novads, izsoli

2023.10.20 10:32

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Salu iela 5, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr. 7001 001 2219). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70010012199) 3563 m² platībā.

Izsoles sākotnējā cena –  4000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 400,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Salu iela 5, Madonā, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2023. gada 21. novembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 17. novembrim plkst. 14:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri pa tel. Nr. 26325419.