Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsoles-rezultatiem?fu=read&id=12954

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoles rezultātiem

2023.09.12 08:52

2023. gada 25. augustā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0110), izsole.

Īpašuma tiesības, par summu 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi), iegūst fiziska persona.