Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=12903

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārklu skola”-1, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

2023.08.23 10:09

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kārklu skola”-1, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0063). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 97,4 kv. m. platībā (kopīpašuma 974/4320 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70270020123001 un 70270020123002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70270020123).

Izsoles sākotnējā cena –  2000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 200,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Kārklu skola”-1, Cesvaines pagastā, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 22. septembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 21. septembrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit >> , kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel. Nr. 29461212.