Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=11803

INFORMĀCIJA PAR ATSKURBINĀŠANAS UN NAKTSPATVERSMES PAKALPOJUMIEM

2022.01.25 09:44

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Madonas novada Sociālais dienests informē, ka:

  1. Madonas novada pašvaldība 2022. gada 18. janvārī ar domes lēmumu Nr. 41 (protokols Nr. 1, 41. p.) ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Balvu novada pašvaldību par atskurbināšanas pakalpojumu. Madonas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ir iespējams nogādāt Balvu novada atskurbtuvē.
  2. Naktspatversmes pakalpojumu ir iespējams nodrošināt Jēkabpils naktspatversmē Zaļā ielā 9, Jēkabpilī, iepriekš zvanot 65236440.