Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/atkritumu-apsaimniekosana?fu=read&id=11119

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā

2021.12.08 11:21

2021. gada 1. oktobrī stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”.

Izstrādātie jaunie Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka Madonas novada administratīvajā teritorijā ir trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas, ņemot vērā jaunizveidotā Madonas novada teritoriju ģeogrāfisko izvietojumu.

Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma. 

Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Madonas novada administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savākšana Madonas novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot atkritumu dalītās savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, trafarētos atkritumu maisus, citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktos paņēmienus dalīti savākto atkritumu uzkrāšanai. 

Saistošajos noteikumos ir norādīti pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un pārvaldītāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. 

Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot iespēju visā Madonas novada administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldību noslēgto līgumu nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, laukumus, citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktus paņēmienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai. 

Noslēguma jautājumos ietverts, ka līdz Saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulējumu un Saistošajiem noteikumiem, bet pretrunu gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

Lasīt saistošos noteikumus Nr.4.