Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10967

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 3C, Madona, Madonas novads izsoli

2021.10.05 15:30

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavas iela 3C, Madona, Madonas novads (kadastra Nr. 7001 001 1390). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70010011390) 674 m2 platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 2 300,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 230,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Daugavas iela 3C, Madona izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 5. novembrī plkst. 13:30 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 4. novembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri pa tel.Nr.26325419.