Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10949

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

2021.09.28 22:34

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7044 008 0223), ar kopējo platību 8264 kv.m. nomas tiesības.

Nomas līguma darbības termiņš – 5 gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir EUR 232,00 (divi simti trīsdesmit divi eiro 00 centi) gadā, neieskaitot PVN. Izsoles solis EUR 10,00 (desmit eiro 00 centi).

Izsole notiks 2021.gada 8.oktobrī plkst. 14:00 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 7.oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

vai ar tiem iepazīties Centrālās administrācijā Klientu zālē.

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 28374223 ar Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Aleksandru Šrubu.