Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10778

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavēni, Barkavas pagasts, Madonas novads izsoli

2021.08.17 14:57

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kļavēni, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 001 0093). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70440010093) – 2,89 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 4500,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 450,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Kļavēni, Barkavas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā.

Izsole notiks 2021. gada 22. septembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 20. septembrim plkst.18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00); Barkavas pagasta mājaslapā www.barkava.lv, Barkavas pagasta pārvaldē, adrese: Brīvības iela 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres, darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. A.Šrubu pa tel.Nr. 28374223.