Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10672

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Pīlādži” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā izsoli

2021.07.14 12:04

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Pīlādži” kadastra Nr.70460010104, Madonas novada Bērzaunes pagastā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:

 

Nr.

p. k.

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 007 0037

1.              

Kailcirte

9

1.,2.,3

2.54

567.56

B; E

Kopā:

2.54

567.56

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0137

2.              

Kailcirte

12

1

0,99

141.25

E; Bl

                   Kopā:

0.99

141.25

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 005 0031

3.              

Kailcirte

7

2

0,2

51.8

E

4.              

Kailcirte

7

13.,15.,16.

1.64

443.68

B

                   Kopā:

1.84

495.48

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0241

5.              

Kailcirte

11

1

0,65

183.79

E

6.              

Kailcirte

11

2.,4.,7.,

1,86

505.23

Ba; E

7.              

Kailcirte

11

8

0,3

65.07

E

8.              

Kailcirte

11

11.,12

0,83

196.37

E

                   Kopā:

3.64

950.46

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 40 000,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 4000,00 euro, izsoles solis – 1000,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  Nr.LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums cirsmas “Pīlādži” Bērzaunes pagastā izsolei”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 13. augustā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 11. augustam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, ar cirsmas novērtējumu var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs)